Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geant Pook, die de recruten weer in knielende houding heeft teruggebracht.

— Kijk recht voor je uit, numero twee voorste gelid, mij vlak in m'n oogen zien, 't paard van de overste gaat je geen bliksem aan, ben je bang, hè? 't zal je godverdomme niet opvrete, hoor! kóp op, nomero vier, nee jij, zit niet zoo in mekaar kerel.... Plugge, doe de punt van je bajonet lager, bliksemsche beroerde vent, 't schijnt dat jij 't 'r vanmorge op toelegt de boel in de war te sture! Yervoore zit stil! hou je gewèer recht.... hou je geweer recht Vervoore, ben je godverdomme doof? en zit met je kont behoorlek op je hiel, je doet 't maar precies zooals 't je geleerd wordt, ben je gék vent!

— Sergeant Pook," — valt de overste opeens in de rede „laat die linkervleugelman 's opstaan en bij me komen.

— Alla Van der Hoeve, sta op en ga naar den overste toe!

En Van der Hoeve staat op en gaat naar den overste. En deze

buigt zich ietwat vóórover, Steekt 'n paar vingers in de halsopening van den linkervleugelman en haalt diens halsdas ') te voorschijn. Het vodderige hebbedingetje voor de oogen des kapiteins heen en weer bengelend, zegt-i: „U ziet 't, meneer Rinzema, die man komt ongekleed bij den dienst." En zich dan wendend tot den persoon in kwestie, laat hij er op volgen: „Ben jij van déze lichting, of van de vorige?"

— Van de vorige, overste.

— Van de vorige, zóo. Hoort die halsdas los of vast?

— Vast, overste.

Dat weet je dus. Meneer Rinzema, u wilt dien man wel streng corrigeeren? ga maar naar je plaats. Ik verlang god-verdomme soldaten in m'n bataljon, geen jonge meiden!

Luitenant-kolonel Westmolen heeft hiermede gelucht, wat hij op z'n gemoed had; hij geeft z'n vos 'n spoor en rijdt weg naar een volgende compagnie; ook daar zullen zeer stellig losse halsdassen zijn te vangen. En de goeie kapitein, de getapte kapitein betuigt z'n deelneming met 't geval.

— Hoe is 't nou toch gods-ter-wereld mógelijk vent, dat je je halsdas los hebt! je wèet, dat de overste d'r altijd naar kijkt.

1) Bij een dei- niet te tellen uniformveranderingen van den laatsten tijd, is dit artikel des aanstoots uit de gelederen van het Ilollandsche leger verbannen. We gaan vooruit! D.

Sluiten