Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morrend berust. Tevreden was hij echter niet. Zoolang er één relieK bestaat, bestaat er gevaar, zeide hij. En daarom wilde hij ook Survivio dwingen. O, ik ken de historie van mijn tijd goed! Doch nu moet Vecchio wel tevreden zijn, — al speet het hem om zijn dochter — want Speranzo en Survivio gingen samen heen EERSTE MAAGD. Waaróm toch?

V O CE. Dat weet geen mensch ...

DE GELEERDE. Wel zeker! De geschiedenis is bekend; en eenvoudig genoeg. Speranzo was een dweperig man, en een wispelturig man. Ik ben geen philosoof, maar ik heb toch wel opgemerkt, dat dit vaak samengaat. Hij had zich jaren lang vol liefde aan de genezing onzer ziekten gewijd; gelijk dat in zijn geslacht gebruik was, van vader op zoon. Hij was daarbij een groot chemicus; naar den eisch des tijds, die met chemische oplossingen en chemische verbindingen placht te genezen dat chemisch samenstel, dat Mensch heet. Ge ziet, hij werkte logisch en naar de lijn en leus van 't Klaar Verstand. Toen kreeg hij Mediothea lief... Men dacht dat zij spoedig zouden trouwen... En toen ineens.. .verlamde zijn ijver, en zijn belangstelling, en vooral zijn liefde ... Hij deed eenzame tochten naar den ouden uitgestooten dwaas Survivio, die juist van nieuwe aanvallen te lijden had. En als een verdwaasde levensmoede ging hij op een dag heen. VOCE. Waaróm ... dat weet geen enkel mensch ... DE GELEERDE. Waaróm? Omdat hij gek was! Hij had het goed. Hij was geëerd. Mediothea had hem lief. De arme ... Zij kwijnt...

TWEEDE MAAGD. Speranzo zal haar genezen! Themena is met de sterksten der knapen huiswaarts gegaan om haar te halen ...

DE PHILOSOOF, bij de laatste woorden opwakend uit zijn gepeins: Om haar te halen? Waartoe haar te halen?

VOCE. Speranzo wil haar genezen in zijn huis. In de kapel... DE GELEERDE. Dat is de ware inval voor een dwaas. Kom, laten wij naar huis gaan. Het is nacht. Doch wij zullen gemakkelijk zien, want Luna is vol, en het is een wonderheldere conjunctuur van de sterren.

Sluiten