Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SURVIVIO valt neder en bidt.

MEDIOTHEA. Stil... Ik voel ... O, ge zult hem eeren en liefhebben als ik weg ben ...

SPERANZO. Spreek niet zoo! Wat is mij alle eer zonder u! Wat is mij alle heil zonder u! Wat is ...

MEDIOTHEA. Zij heeft zich half opgericht. Spreek. Zoolang ik uw stem hoor, kan ik niet sterven. Het is een warmte, die de doodskou terugdrijft, gelijk het licht de schaduwen verkrimpen doet...

SPERANZO. O, Mediothea! Hij staat plots recht vóór haar, als in een bezwering, Mijn woord is zwak — Te zwak om u vast te houden — Maar er zijn in de natuur verholen, dieper Woorden ... Die ik zoek, die ik zoek, dat gansche jaar lang, dat ik voor hunne beluistering u verliet! O, weer slinkt op uw gelaat de blos . . . Hoe lang zal ze duren, deze woedende worsteling tusschen wat u rooft en wat u bindt...

SURVIVIO, beschroomd naderbijkomend: o Meester — gij ziet... Geen menschenmacht weerhoudt de ziel, die door God wordt geroepen — Laat mijn geloof zich over haar breiden mèt hare laatste wade, dat zij ruste en overga ter Heerlijkheid ...

SPERANZO. Hij grijpt Survivio's arm: Zeg mij, Survivio... Uw geloof was niet het mijne, ge weet het, al heb ik er veel van de Waarheid in gevonden — Zeg mij nu Survivio, is er wel een machtwoord, dat de krachten der natuur bant? Is er niet in al die -— hij wijst op de boeken — geschriften of in uw heilige overleveringen één woord — Survivio! Denk, denk, Survivio! Duizenden menschen hebben het gezocht... Den Steen der Wijzen! Den Sleutel der Eeuwigheid —

SURVIVIO. De Steen der Wijzen. . . Droef mijmerend en hoofdschuddend staat hij ... Dat is de liefde ... die Christus is ... Er is geen andere ...

VOCE. O, ziet Speranzo!... Hij is verbijsterd ... O, het sterven is vreemd. Duister en klaar is de dood als deze wondere nacht! Wie zag den nacht zóó, in dezen tijd, nu de zon in Aries treedt. En...

SPERANZO. Mediothea ...

Sluiten