Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen — De andre lijn, die opwaarts gaat, en rijst naar Eeuwigheid, de lijn van wat bestaat onder 't gebeuren ...

PHILOSOOF. Die zocht ik, ik!

SURVIVIO. Die vond ik — in mijn leer ...

MEDIO THEA. Mijn man zocht edelst...

SPERANZO. Zoo vond hij... het schoonst!

Nu laat ons saam ... Eeuwlangen strijd te slissen, vermeet 'k mij niet... Keert naar de vlakte weer.

VECCHIO. Verzei ons -

SPERANZO. Néén, nog niet. Later ... misschien. Nu leven wij nog in het Woud van 't Wonder.

VECCHIO. Welnu, het zij. Wij gaan. Toch ware 't goed, hadden wij uwe hulp — Ik vrees: 't jong volk, dat met den beker ging ... 't Wordt weer afgoderij... De lieden der vlakte keeren naar hun land. Survivio gaat in de kapel.

VOCE. Ik kies in 't Woud mijn woon. Dewondre klanken die 'k hier ervoer, zijn wézenlijker schoon. Hoe moet 'k u danken...

Doch toon 'k u best mijn dank thans door te gaan. Geliefden kunnen eenzaamheid verstaan — Ik, die de Stem ben van het hoogste leven, kan over u, niet aan u schoonheid geven .... Ter zij af.

ACHTSTE TOONEEL Speranzo, Mediothea.

Mediothea legt het hoofd aan Speranzo's borst.

SPERANZO. Weer zijn we alleen, als in het morgenlichten...

MEDIOTHEA. Door 't Woud, mijn lief, schiet zon nu steiler schichten .— Het is mij als een dreiging. Schuilen wij —

SPERANZO. Maakt Mediothea hooge zon niet blij? -—

MEDIOTHEA. Een vreemde kracht waakt in een vrouw bij sterrenglans, — een weeke almacht...

SPERANZO. In den man is thans, bij felle straling, davering van licht, een moed, een lust tot daden!

MEDIOTHEA. O, 't gedicht: van nacht en dag;... en 't rozig kentertij... De nacht is als een zóéte melodij — ...

SPERANZO, De zonnebrand is als een strijdgezang —•

Sluiten