Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPERANZO. Mediothea! Is het niet wonderbaar dat uw hart, dat sloeg aan het mijne met den klop der eeuwige ineenklinking, dat uw hart andere bedoeling hoort in den klank van de windharp?

MEDIOTHEA. Mijn man — ik kende mijzelven niet. Ik hoor nu zijn klank niet uit de laagte...

SPERANZO. Ik hoor dien -

MEDIOTHEA. Gij hoort nog? O, gij zult mij zeggen wat u tegenklinkt in zijn jubelen en smachten. En ik zal het hooren van uw lippen, uit uw roodgeboorden mond, waaruit bedwelmend uw ziel tot mij ontstijgt; en als gij „heil" zegt, zullen wij weer saam ons verheugen om 't geluk, en als gij „leed" zegt, zullen wij gelukkig zijn om ons samen lijden. Zoo is het.

SPERANZO. En samen zullen wij den Grooten Naam vinden..

MEDIOTHEA. "Zoo zeidet ge ...

SPERANZO. O zeg dit niet, ontleenend uw heil aan mijn heil... Samen moeten wij dit vinden ...

MEDIOTHEA. Mijn Lief, ik moet van u mijn licht ontleenen. Zonne zijt gij, Mane ben ik, die straalt in den wereldverkleinenden nacht...

SPERANZO. Samen zouden wij zoeken... Toen Survivio

zeide: „zeg God", toen zwegen wij Ik zweeg, omdat ik zelf

stijgend zoeken wilde; in de zoete nabijheid van uw teederen glans..,

MEDIOTHEA, na een korte pooze, stilstaand: Ik zweeg ... omdat ik reeds gevonden had ... in de klaarheid van uw fleren brand...

SPERANZO. Gij... hébt... gevonden?!

MEDIOTHEA. Den grooten naam van mijn leven heb ik gevonden. De groote naam is: Speranzo!

SPERANZO, die gespannen luisterde, metéén seconde teleurstelling: Ah! O, mijn Lief — Wat deert u? Mijn Lief, mijn Lief — voel mijn dank! -— Ge glimlacht weemoedig ...

MEDIOTHEA, weemoedig, maar liefdevol: Ik heb wel den klank van uw stem verstaan! — Het is goed. Ik heb u lief, o Speranzo — ik heb u lief! Ik zwijg, en volg u ...

Sluiten