Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRAAITRAP /.. nw., in.. =— (Timmerm.) Spiltrap.

DRACHT, z. nw., vr.. = (Timmerman) Lengte van een horizontaal gelegen balk, enz.. C.

— — Deel van eenen balk of van eene plaat dat rust of steunt. C. Die balk moet langs beide kanten ten minste eenen voet dracht hebben.

— = Reis voor de duiven. Lyons is een verre dracht.

DRADDEL, z. nw., m.. = Oogetter. Aan zieke

oogen zijn zeer dikwijls draddels.

DRADDELEER (zware e), z. nw., m.. = Babbelaar, groote prater.

DRADDELEN. werkw., onov. [hebben). = Rimram vertellen, razen. Als hij uit de herberg terugkwam, heeft hij nog een uur in huis gedraddeld.

DRADDELOOG, z. nw., vr.. =Ziek, vuil oog.

— = Persoon die vuile oogen heeft. Gij, leelijke draddeloog.

DRAFBAK. z. nw., m.. = Houten bak waar men den draf in bewaart.

DRAFKUIP. z. nw. draf in bewaart.

vr.. = Kuip waar men den

DRAFPUT, z. nw., m.. = Put in den boerenstal, waar men den draf in bewaart.

DRAGEN, werkw. overg. en onov. (hebben). — Z. Wdb..

Spr. : Halen en dragen, herhaaldelijk halen en dragen ; — in een groot magazijn is er veel te halen en te dragen. Zoo verre als de oogen dragen, zeer verre.

— == Vruchten dragen, van boomen. C. Sommige boomen dragen maar overander jaar.

— = Sterk genoeg zijn om lasten te dragen, van het ijs. C. Het ijs draagt nog niet genoeg om er op te rijden.

— kennis dragen , iemand dien men kent, gedachtig en genegen blijven. C. D. Die hond draagt niemand kennis als zijnen meester.

— Zakken kunnen dragen , niet kittelachtig zijn boven op de schouders.

DRAGOEN, z. nw., m.. = (Kruidk.) Dragon, drakenkruid.

DRAGONDER , z. nw., m.. — Z. Wdb..

Spr. : Zoo zat als een dragonder, zeer dronken. Draven gelijk een dragonder, zeer snel.

DRANK. z. nw., m.. — Z. Wdb,.

— Op zijnen drank zijn, geschikt zijn om gedronken te worden. D. Laat dat bier nog wat liggen, 't is op zijnen drank nog niet.

DRAVID. z. nw., m.. == (Kruidk.) Dravik, dat ook gebezigd wordt, Bromns secalinus, B. racemosus , B. arvensis, B. mollis, enz.. D.

Ook draving, drijving, drijveling, drijverik.

DRAVING, z. nw., m.. — Z. Dravid.

DREEGDRAAD scherpe e), z. nw., m.. = Driegdraad.

DREEGEMENT, z. nw., o.. = Dreigement.

Bij Verdam dreigement en dreegement.

DREEGEN (scherpe e)} werkw., overg.. = Driegen , welke vorm meest gebruikt wordt. K.

Bij Verdam dreigen , dregen en driegen.

DREEGEN, werkw., overg.. = Dreigen. Ze hebben gedreegd mij een vracht slagen te geven.

DREES (scherpe e), bijw.. = Dwars. Hij liep naar huis drees over het land.

DRENK. z. nw., m.. = Drenkplaats voor het vee. C. S. K. aquarium.

Z. Verdam.

DRENKPUT, z. nw., m.. = (Boer) Waterput waar koeien en peerden van het hof gaan drinken.

Ook drinkput.

DRETS, z. nw., m., == Taats.

Ook dretsnagel, tets en trets.

DRETS, z. nw., m.. = Draf, loop, trot. D. S. Hij is altijd op den drets.

Bij C. drits.

— = Vuiligheid, drek. D. S. Als ge lang eerde betrapt , wordt zij drets. Ik viel op den boogaard in 'nen drets van de koe.

— — Al wat slap , half vloeibaar is , in ongunstigen zin. D. De boter van die koe is altijd éen drets.

Bij D. ook drits.

DRETSACHTIG , bijv. nw.. = Modderachtig. S. Door den langen regen is de baan dretsachtig.

DRETSEN. werkw., onov. (hebben en zijn). — Z. Deisteren. D.

— Dretsen en retsen. gedurig heen en weer loopen , drevelen, op den dril zijn.

— = Spatten. S. T. De beerbak viel om en de beer dretste op mijn kleeren.

Bij C. dratseti en dressen ; bij S. ook dressen.

DRETSER , z. nw., m. veel dretst. D.

Looper, die geerne en

DRETSIG , bijv. nw.. = Modderig, drekkig , vuil. 't Is zoo dretsig in dat klein straatje ; als 't regent, vindt ge geen plaats om 'nen voet te zetten.

D. ook dritsig,

DRETSNAGEL, z. nw., m.. — Z. Drets.

DREVEL, z. nw., m.. = Dril, gang, loop. D. S. Altijd op den drevel zijn.

— = Schop, slag. D. Iemand 'nen fermen drevel onder zijn broek geven.

DREVELEER (zware e), z. nw., m.. = Die veel drevelt. D.

DREVELEER (zware e) z. nw., m.. = (Vlas) Lijnzaad voortkomende van echt vreemd zaad , gelijk van Zeeuwsch of van Rigazaad , enz.. De dreveleer is veel beter dan de kindsdreveleer.

Sluiten