Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van die boerenkarre heeft mijn kleeren vuilgemaakt.

GEDREVEL. z. n\v., o.. Het drevelen. Uw gedrevel langs de straten zal u 'nen slechten naam geven.

GEDREVEN , bijv. nw.. = Driftig , zenuwachtig. Als ge gedreven zijt, verricht ge gewoonlijk slecht werk.

GEDRIJ1E1N, z. nw . Drie te zamen. C.

Ook gedrijnen.

Bij D. gcdvien.

GEDRIJNEN , zelfst. nw., meerv.. — Z. Gedrijen.

GEDRUM, z. nw., o.. = Gedrang. D. S. K. gedrom, fressura. Het kind is in 't gedrum van 't volk .gepletterd.

Bij D. ook gedrom, gedruim, gedroom en gedreun/.

Z. Gedrom bij Verdam.

GEDUREN, werkw., wederk.. = Stil blijven, rust hebben. C. D. S. R. 't Was zoo koud op de merkt dat ik er mij niet meer kost geduren.

Z. Verdam, io85.

GEDURIGEN. — Allegedurigen, alle oogenblikken, alle vijf voet. S. Ze kwamen alle gedurigen aan de deur om te zien of de loters nog niet op de baan waren.

GEDUTS, z. nw., o.. -- Het dutsen. Ik kost zijn geduts niet langer zien en ik heb zelf zijnen kruiwagen gevoerd.

GEDUUR, z. nw., o., altijd in 't meerv.. = Rust, verblijving op dezelfde plaats. D. S. Geen geduren hebben.

Gep. woord. : Rust noch geduren hebben. Ik zal geen rust noch geduren hebben, zoolang mijn dochter niet thuis is.

GEDUVEL, z. nw., o.. = Geduivel. C. Het geroep en geduvel van de dronkaards klonk tot op de straat.

GEDUVELTE, z. nw., o.. = Gerucht, lawijt. Al dat geduvelte doet mijn ooren tuiten.

GEDUZENDEN . z. nw.. Duizend te zamen.

Bij D. geiuisten.

GEDWAAI, bijv. nw., en bijw.. = Gedwee, zacht, buigzaam. K. mollis, mitis. Een wisch die niet gedwaai is, kan niet tot band dienen.

Z. Gedwade bij Verdam.

GEDWAS, z. nw., o.. — Kwaad gedwas , spokerij.

Z. Verdam, 2,.

GEDWEISEL, GEDWENSEL, GEDWESSEL, z. nw., o.. = Het dweiselcn.

GEEF (zware e}, bijv. mv. en bijw.. = Effen t gelijk. C. S. K. gheef, gheve, gaej = integer. Een geve appel. Die plank is niet geef genoeg, ge moet ze nog gever schaven.

GEEF (zachte/), z. nw., m.. Genegenheid tot geven. T. Ik ben vandaag in mijnen geef niet.

GEEFACHTIG , bijv. nw.. ^ Mild. C. D. S. T. R.

GEEFDAG, z. nw., m.. = Dag waarop men aan de deur de wek'elijksche aalmoezen uitdeelt. C. D. S. De Vrijdag is de geefdag te Sint-Niklaas.

GEEL (bij zeer velen met zware e), bijv. nw.. — Z. Wdb..

Spr. : Zoo geel als okker, als was, als een peer.

— Gele gruiseleer. Z. Gruiseletr.

— Gele kwik. Z. Kwik.

— Gele wiewaal. Z. Wiewaal.

GEEL, z. nw., o.. —Z. Wdb..

Spr. : Het geel is nog niet van achter zijn ooren of van zijnen does, hij is nog veel te jong, te onervaren.

— = Geelzucht. C. S.

GEELKUIP (zware e), z. nw., vr.. = (Brouw.) Gijlkuip. Kuip waar het bier, als 't van de koelbakken komt, in loopt om te gelen, 't Is in de geelkuip dat de zetgist in het Bier gedaan wordt. C.

Bij D. gijlkuip.

GEEL LELIEKEN. z. nw., o.. == (Kruidk.) Daglelie, Hemerocallis flava, lis asphodèle, lis jaitne . fam. Liliac.. D.

Ook gele lischblom en nachtlelie.

GEEL ROOSKEN. z. nw., o.. — Z. Aprüroos.

GEELZUCHT, z. nw., o., (niet vr.). — Z. Wdb..

GEEN (scherpe e), bijv. nw.. — Z. Wdb.. Dat is geen kost. Dat is geen manier van handelen. Dat zijn geen manieren. Dat is geen leven, 't Zal vandaag geen weer zijn.

Op dit laatste zinspeelt de spr. : 't Is al zoo erg als te Dachiam, daar waren ze drij dagen zonder weer.

Geen mensch (op den wereld), niemand. C. Geen mensch op den wereld zou dat kunnen peizen hebben.

— z. nw., o.. = Niets. R. Ik heb geen goeds van u hooren vertellen. 't Is geen kleins dat hij van zijn nicht geërfd heeft.

GEENBEEN (klemt, op geen), z. nw., o.- — Z. Tweepoot.

GEENPOOT (klemt, op geen), z. nw., m.. — Z. Tweepoot.

GEENS (scherpe e), bijw.. — In de spr. : Eens is geens, eenmaal is geenmaal.

GEENVOET (klemt, op geen), z. nw., m.. — Z. Tweepoot.

GEER (zware e), z. nw., m.. = Begeerte, lust. D. S. K. ghere, appetitus. Ik heb geenen geer om te eten.

Zuidned. bij V..

Z. Gere bij Verdam.

Sluiten