Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN TUIN EN OP 'T VELD

OP

WAT OOM JAN VAN ALLERLEI DIEREN, BOOMEN EN PLANTEN WIST TE VERTELLEN.

J. J. Jl. GOEVERNEUR.

De Horenbloem.

Het was Zondag; de zon scheen helder en warm. Dirk en Eefje gingen met hun vader naar buiten, naar het korenveld. Nu waren zij bij hun akker. Tusschen de rogge stonden de blauwe korenbloem met haar sierlijk bloemkorfje, de wilde papaver en de witte kamille.

Daar komt Dirk juichend aanloopen. Hij heeft een grooten, bonten ruiker van veldbloemen in de hand, houdt dien zijn vader toe en roept: „Kijk, vader, kijk eens, wat een pracht!" De vader zette een vriendelijk gezicht en meende:

„De landman is op 't nut bedacht En wil, dat winst zijn arbeid loone; God schenkt hem bovendien het schoone,

Dat overal hem tegenlacht."

De Kwartel.

Hebt ge den kwartel wel eens hooren slaan in het korenveld? Het is een vogel met bruin en geel gestreepte veeren, een kort staartje en twee lange pooten. Haastig loopt de kwartel in de voren van den akker op en neer en pikt het zaadkorreltje, het wormpje of torretje, dat hij daar vindt, op. Als hij zoo zijn maaltijd gehouden heeft, keert hij vlug naar zyn nest, dat tusschen de groene tarwestengels staat, terug en telt de eitjes daarin. Liggen al de eieren er nog in, dan roept hij vroolijk: „Dank aan God! Dank aan God!"

Komt de jager met hond en geweer, dan duikt de kwartel achter een aardkluit weg en roept spottend: „Schiet maar toe! Schiet maar toe!"

Het gansche veld wordt langzamerhand leeg en kaal. "Wortels en aardappels, knoDLen en rapen, erwten en boonen worden ingeoogst. Nu klaagt en bidt de kwartel: „Help ons God! Help ons God!" en vliegt met zijne kindertjes op tot den verren, verren tocht.

De Kanarievogel.

Een man, die op de kermissen reisde, had drie kanarievogels, aan wie hij zulke aardige kunststukjes had geleerd, dat iedereen er zich over verwonderde. Vooral de eene, die Pipi heette, had het in de kunst ver gebracht. Op zekeren dag vertoonde de vogelman zijne drie kanarievogels voor een groot gezelschap heeren en dames, en natuurlijk ontbraken de kinderen daarbij ook niet.

Sluiten