Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreef het voorstel om samen een stuk voor het gewenschte doel te vervaardigen.

Vele weken gingen voorbij, en ik ontving geen antwoord, zoodat ik aan mijn plan al niet meer dacht. Maar angel en snoer had ik nog niet uit het water gehaald, en geheel onverwacht, half April, kreeg ik beet, en flink ook. Zelfs iets half-ofticiüels stak er in dien beet.

Wat wilt ge? werd mij schriftelijk gevraagd. Wat zijn uw eigenlijke plannen;

Mijn antwoord, ofschoon niet bestemd om openbaar gemaakt te worden, kan nü juist dienen om aangaande mijn opvatting van dergelijk gelegenheidsstuk eenig denkbeeld te geven; het kan dan tevens de gebreken van mijn werk verontschuldigen.

„Waarom ik U voorstelde — schreef ik terug — om samen een stuk voor de Kroningsfeesten te schrijven?... omdat ik, als ik er aan begon, daarvoor een dichter noodig heb: ik vind, zulke stukken kunnen niet in gewoon daagsch proza gezegd worden. Wat aan den inhoud ontbreekt, moet de taal vergoeden en de praal der woorden. Ik begrijp wat voor onderwerp men voor dit doel niet moet hebben: niet weet ik wat men wèl hebben moet".

Geen gewoon blijspel, een drama natuurlijk niet, ook geen klucht. Iets uit de histoiie ! Maar onze historie, althans sinds den tijd der Oranje's, is het beeld van een voortdurenden strijd, veelal naar buiten, en dikwijls naar binnen".

„Nu kan men bij een voorstelling waarbij misschien de Spaansche gezant tegenwoordig is niet met Alva, Balthazar Gérards of Filips II voor den dag komen; en zoo zullen vele vreemde naties waarschijnlijk vertegenwoordigd zijn, misschien door vorsten zelfs. De Pruis moet evenzeer ontzien worden als de Franschman. Ook moet men niet al te degelijk zijn en niet te veel inspanning vragen."

„Nu meen ik dat iets allegorisch het best zou zijn; „etwas

Sluiten