Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(tegen Amalia.) Neef Willem is tot kolonel bevorderd. A mali a. Geluk gewenscht van ganscher harte, neef! Fr. Hendrik. Maar nu hebt gij uw uniform nog niet. Duivenvoorde. Met uw verlof; daar is al voor gezorgd! Fr. Hendrik. Op Duivenvoorde kan men aan, neef Friso,

Op u nog niet.

Friso. Op mij niet, Excellentie ?

Fr. Hendrik. Wel neen; gij zegt dat ge afscheid hebt genomen — Maar niet van iedereen. —- Jonkvrouw van Dordt, Ik spreek toch waarheid?

Jonkvr. v. Dordt (verlegen) Heer....

F r. H e n d r i k. Gij hebt gevraagd

Of gij den Graaf nog zien zoudt.

Jonkvr. v. Dordt. Ja, 't is waar !

Fr. Hendrik. Welnu dan, wij zijn dadelijk terug!

(Af met A?nalia in den tuin. Duivenvoorde naar links.) Jonker Willem Friso en Jonkvr. van Dordt. Jonkvr. v. Dordt. 't Is waar Uw Edelheid, ik heb gevraagd Of ik u nog zou zien en smeek vergeving Voor mijn stoutmoedigheid. Zie eens, ik heb Een klein geschenk voor u, een bandelier Met eigen hand gewerkt. Wanneer de Kolonel Daaraan somtijds zijn wapen wilde hangen,

Dan zou ik mij ... nu ja . . . gelukkig achten.

Friso. Welzeker, gaarne! 'k Dank u, schoone dame!.. .

Een teer bewijs van vriendschap!

Jonkvr. v. Dordt. Ja, van vriendschap! —

Gij gaat slechts noode weg, geloof ik, jonker. Friso. 'k Erken het!

J o n k v r. v. D o r d t. En ik zie u noode gaan.

Wat wordt het hier nu stil!

fris0. En eenzaam ja!

Ik stel het mij zóó voor wanneer ik weg ben: Als gij met de Prinses hier rustig zit

Sluiten