Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landswetten en het land zelf, thans worstelde hij tegen den geest, die den nieuwen staat overal doordrong.

Een gansche schaar geleerden, dichters, schrijvers, taal-en geschiedkundigen kwam in geheel het Vlaamsche land op.

Een \ Iaamschgezinde drukpers verscheen, nieuwe tijdschriften als de Noordstar te Antwerpen, de Middelaar te Leuven, het Kunst- en Letterblad te Gent, werden in het licht gezonden, en gaven een machtigen stoot aan de aangewende pogingen om de gedachten te bekecren en de gemoederen op te wekken.

Willems leidde, beredderde alles, sprak allen moed en volharding in. Hij ijverde vooral om eenheid te brengen in de zoo verwarde spelling en aldus den uiterlijken schijn weg te nemen alsof Nederlandsch en Vlaamsch twee verschillende talen waren. Op zijn aandringen opende Minister de Theux een prijskamp over de beste spelling. De uitslag was niet bevredigend. De commissie belast met het onderzoeken der ingezonden antwoorden, en die in haren schoot Willems, David, Borremans, De Smet, Ledeganck, D'Hulster, Verspreeuwen bevatten, stelde zelf regels op, die op eenige kleine uitzonderingen na, als de ae, ue, y, volkomen gelijk stonden met de in Holland gebruikte schrijfwijze. Den 1" Januari 1844 kondigde het Staatsblad een besluit af, waarbij de spelling der Commissie aangenomen werd. De eenheid van Vlaamsch en Nederlandsch was zoo goed als voltrokken.

De heugelijke gebeurtenis werd eenige dagen nadien te Brussel gevierd in een luisterrijk feest, waar Willems geestdriftig werd overladen met betuigingen van vereering en dankbaarheid om de diensten aan taal en volk bewezen.

Sluiten