Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraagd en verkregen, en zijne woonplaats naar Haarlem overgebracht. Wij brengen hem dus een afscheidsgroet en zeggen hem dank voor zijne medewerking als bestuurslid gedurende zoovele jaren. In hunne plaats zijn daareven door U benoemd de Heeren Dr. E. F. Van Dissel en J. Van Dam.

Het getal leden is met 8 vermeerderd, want 16 bedankten en 24 traden toe.

Wij tellen thans:

5 leden van verdiensten,

4 eereleden,

32 buitengewone leden die eene jaarlijksche bijdrage

van ƒ7.00 schenken,

227 Gewone leden die ƒ4.00 bijdragen.

268

Onder onze leeraars hadden de volgende veranderingen plaats. Aan den Heer Kosters, assistent in het Handteekenen, en aan den Heer H. W. Brouwer, assistent in het Bouwkundig teekenen, verleenden wij eervol ontslag. Zij hebben gedurende den tijd, dat zij onbezoldigd bij het onderwijs hulp hebben verleend, van hunne taak zich uitmuntend gekweten, en ons goede diensten bewezen.

Wij verheugen ons daarom zeer, dat de oefening in het onderwijzen, die onze scholen van Teekenen en van Bouwkunde hun hebben verschaft, hun van dienst is geweest in het verkrijgen van eene goede betrekking, zooals dat reeds voor vele hunner voorgangers, die als het ware onze kweekeling-onuerwijzers waren, het geval is geweest. De Heer Kosters is geworden leeraar in het hand-

Sluiten