Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting, onderwijzers, beoefenaars van de kunst en van de wetenschap, een voorganger, en raadsman, die hen tot lust voor hun werk en ook tot heilzame samenwerking wist te brengen; — en voor het Bestuur, een man die altijd bereid was om met toewijding te verwezenlijken, wat het Bestuur voorstelde tot verbetering en uitbreiding. Gelukkig niet minder, omdat die 25 jaren een tijdperk van bloei en uitbreiding zijn geweest, waarin M. S. G. door de oprichting der Praktische Ambachtsschool is aangevuld en versterkt, en waarin het zelfs andere scholen in Nederland in veel mocht voorgaan. Wij hebben ons oprechtelijk verheugd, dat hij zulk een schoonen dag mocht vieren, en wij hebben niet minder dan hij gewaardeerd de hulde, die zoovele oudleerlingen van M. S. G hem den volgenden avond op eene samenkomst op Zomerzorg hebben gebracht. Op die bijeenkomst is ook het Bestuur genoodigd geworden, en heb ik den oudleerlingen onzen dank mogen betuigen voor de wijze, waarop zij M. S. G. in haren direkteur hebben geëerd. Moge nog menig Voorzitter op de Algemeene Vergadering van M. ö. G., als hij verslag uitbrengt, getuigen:

Onze Dikshoorn leeft en waakt voor het heil der school!

Het aantal leerlingen is klimmende gebleven. Deelde de Heer v. Baumhauer verleden jaar mede, dat het getal leerlingen in 1898/99 hooger dan ooit vroeger is geweest, 238, thans is het nog grooter geworden. In den aanvang van den zomerleergang (half April 1899) bedroeg het evenzoo 238; in den aanvang van den winterleergang (Oct. 1899) 261; en thans bij den aanvang van den zomerleergang 275.

Sluiten