Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, meester zijn, zal men hen zoover brengen, dat zij zich bij praktische toepassingen, en bij vraagstukken die zich in de praktijk opdoen, rekenschap weten te geven van het hoe en waarom. Zoo moet de monteur — de Heer Schkffer geeft dit voorbeeld — op de hoogte zijn van de theoretische grondslagen van de wisselstroomen, de transformatoren, de draaistroom-motoren, die tegenwoordig zoo zeer op den voorgrond zijn getreden wegens de toepassing der meerphasige of zoogenaamde draaistroomen. Zoo niet, dan zal hij in de praktijk voor groote moeilijkheden komen te staan, want in de praktijk zal hij die grondslagen niet leeren. Dan zal hij geene juiste begrippen hebben van, en zich dus niet thuis gevoelen in benamingen als phaseverschuivingen, Watten Wattlooze stroom, schijnbare weerstand, enz.

Dit theoretische onderwijs werd gesteund door het praktisch onderwijs van den Heer Blom, onzen leeraar in de praktische Elektrotechniek, die de leerlingen oefende in het meten van weerstanden, elektromotorische krachten, stroomsterkten, isolatie, in nietingen aan dynamo's, ijking van Ampèro- en Voltmeters, enz., en nog zal oefenen in remmethoden, onderzoek van bliksemafleiders en van akkumulatoren, de bepaling van isolatieweerstanden van dynamo's, geleidingen, enz. M. S. G. is reeds in het bezit gekomen van eene niet onaanzienlijke verzameling van instrumenten voor dat onderwijs, dank zij de Gemeentelijke toelage van het afgeloopen jaar, en het nog ontbrekende is door het Physisch Laboratorium verschaft.

In de derde plaats wordt het theoretisch en praktisch onderwijs aangevuld door het teekenonderwijs van den Heer Schorn, die in dezen winterleergang inzonderheid

Sluiten