Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar God,wiens goedheid nooit recht is geprezen, is gekomen en heeft de levenstoon wat dieper gezet. Hij heeft ons teruggeleid tot de diepte der Schrift, der psalmen, van het kruisevangelie. In de afgeloopene week vroeg iemand mij : het is toch niet door onze schuld dat zij dit geleden hebben ? Dwaas die meent, dat deze vraag gedaan werd om het antwoord ! De vraag op zich zelve is edel, en is genoeg. Eén ding is zeker, dat wij nu dieper leven en meer bidden dan wij gedaan hebben. De krijg is geheiligd. O God geve ons genade, God geve hun genade, den krijg heilig te houden 1 Niemand vleie zich met toekomstige overwinningen. Wie weet wat er komen zal! Kleine republieken, zijt gij wellicht door God uitverkoren om een roeping op aarde voor het Godsrijk te vervullen. Moet gij misschien op aarde zijn de dragers van het Recht? Europa is het werelddeel van het onrecht geworden. Zal God het zwaartepunt der wereldgeschiedenis verleggen, zal het zwarte Afrika de roeping ontvangen otn de lijn van het Godsrijk voort te zetten? Zal het verachte werelddeel het eerste worden ? Het kan wezen, Gemeente. Er zijn teekenen, die daarop wijzen. In de republieken leeft een sterk bewustzijn dat zij niet voor zichzelven, maar voor Afrika een taak vervullen. Zij noemen zich niet Hollanders of Engelschen, maar Afrikaners. In hunne liederen bidden zij om de verlossing van Afrika. „Hoop op die Heer jul vrome! Is Afrika in Nood, Daar sal verlossing komen"! En . . Afrika een magtig land, Begrens deur 'n Afrikaanse strand, Gesterk deur Vrijheids broederhand, So'n Afrika kom eens tot stand."

En dan: waar is, Gemeente, waar is een volk, dat als volk in zijn geheel, in zijn instellingen en overheidspersonen, God vreest? Waar op de gansche wereld? Nergens dan in Zuid-Afrika. Nu heeft God voor Zijn Rijk altijd een volk noodig. De Godsopenbaring heeft een aanvang genomen in het volk Israëls. Het Christendom heeft volkeren gewonnen. De reformatie heeft zich in volkeren alleen kunnen ontplooien. Een beroemd Kerkhistoricus (von Hase) heeft gezegd, dat de Waldenzen daarom niet konden zegevieren, omdat

Sluiten