Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hemel en op aarde. Die koninklijke macht evenwel, die Hij bezit, oefent Hij nog niet uit. Hij openbaart zich nog niet. Maar eenmaal zal het oogenblik komen, waarop Hij, die op den troon is gezeten, blinkende zal verschijnen en hier beneden Zijn koninkrijk zal oprichten.

Aan die toekomst des Heeren gelooven wij.

Wij gelooven niet aan de toekomst van een rechtvaardige zaak, van het Recht, of hoe gij het noemen wilt. Dit alles is te onpersoonlijk. Het Recht bestaat nergens dan alleen daar, waar een rechtvaardige is, die drager kan zijn van de idee van het Recht. Die rechtvaardige is er. Die rechtvaardige heeft alle macht. Die rechtvaardige zal triomfeeren. Want Hij heeft getriomfeerd. Het laatste woord is aan Hem, aan Jezus Christus, den Verhoogde.

Houdt dit vast, Gemeente, in deze dagen.

Hoe meer alle hoogmoed in ons uitgezuiverd wordt, hoe meer deze waarheid ons troosten zal. Zijt gij hoogmoedig, dan zal deze waarheid u geen troost brengen. Want de hoogmoed wil een oogenblikkelijke triomf over de vijanden, hij wil een triomf door eigen kracht. Al deze overleggingen moet ge van u doen. Het zal niet terstond geschieden. Het is een triomf der toekomst. Wil de toekomst des Heeren, zoolang Hij nog niet verschenen is, toch toekomst laten en ze niet tot een heden maken. Leer toch zeggen: nog niet. Wacht. Blijf wachten ongestoord. Ook zal het geen triomf wezen door ons menschen behaald. De toekomst is des Heeren. Geduldige ootmoed is er noodig om deze waarheid vast te houden en er troost uit te kunnen putten.

Maar bezie dan in het licht dier toekomst het heden. Bid God om verlichte oogen, opdat gij de dingen toch in hun rechte verhouding en afmeting, dat ge ze toch in het groot moogt zien. Eén van de grootste hinderpalen voor ons om in God te blijven gelooven is dat wij de dingen zoo klein, zoo fragmentarisch zien. Tracht het deel in te passen in het geheel, tracht iedere gebeurtenis in te voegen in het groote kader van het Godsrijk. Zie op het einde, als God het zal hebben gewonnen. Zie op het einde, als de Gemeente van

Sluiten