Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus op deze aarde, in een geweldige omkeering vernieuwd, zal heerschen als een Gemeente van Koningen en Priesters. Laat uw blik niet afdwalen. Laat u niet afleiden. Blijf uw blik onafgewend richten op den Zoon des menschen, die op den troon is gezeten. Ziet ge Hem weer, dan wordt ge rustig; ziet ge Hem weer, dan wijkt alle ontroering. De zaak Gods is sinds den donkeren dag van Golgotha een gewonnen zaak. De heerscharen der wereld baten haar niet. Zij zal haar duizenden en tienduizenden uitzenden, maar het zal te vergeefs wezen. Zij zullen als kaf verdwijnen. Wordt dan niet verschrikt door degenen, die u tegenstaan; laat u niet grieven door de uitgieting hunner blijdschap, als zij meenen, dat zij het winnen gaan; wordt veeleer ontroerd over hen. Hun dag komt. Dit is gezegd voor duizende jaren door Israëls profeten, als zij profeteerden van den dag van Jehova ; dit is gezegd door de apostelen der eerste Gemeente, als zij den nabijzijnden dag van Christus aankondigden. En ook wij, Gemeente van de 19e eeuw, willen deze prediking herhalen, wij willen die prediking der wereld voorhouden: De dag des Heeren komt. Wij gelooven in Jezus Christus, d. w. z wij gelooven in Zijn toekomst. Dat is een en hetzelfde. Wie wezelijk in Jezus Christus gelooft, gelooft in Zijn toekomst. De soldaten van Napoleon geloofden in hem, zij geloofden, dat hij altijd overwinnen zou ; voor hem was de zege. Dit stond van te voren reeds bij hen vast. Daarom overwonnen zij. Zoo gelooven ook wij in de eindelijke zegepraal van Jezus Christus.

Ernstig was de week die achter ons ligt, het was een lijdensweek. Maar wanneeer wij de ernst van deze week hebben aanvaard, wanneer wij hebben gestreden en gebeden, dan zullen wij ook den zegen van dit lijden hebben ervaren. Nog is het niet voorbij. Nog ligt het ons zwaar op de ziel. Nog moeten wij strijden om het meester te blijven en te zeggen: Uw wil o God, geschiede ! Maar wij zullen er door heen komen, en niet alleen wij maar ook de beide volken, die door dezen slag het zwaarst zijn getroffen, ook de eenzame, God zij hem

Sluiten