Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het midden, profiel met baard, zijn vriend J. F. Tack, (van wien ook in liet plaatwerk: De waterramp van (Maart) 1855 geschetst in 24 afbeeldingen, naar de natuur geteekend en geëtst door leden der Maatschappij Arti et Amicitiae, eene ets voorkomt, mede hierbij gevoegd, voorstellende een gezicht na de overstrooming op onderlangs bij Arnhem, vol ijsschotsen, door P. Kiers, zijnde No. 2 uit genoemd werk, zie P. Muller, Beschrijving van Nederlandsehe historieplaten No. 7225), en rechts, met zware snor, de gepens. Luit. Kol. der Lanciers Mr. M. C. Baron van Alderwerelt Houtuyn (zie ook het voorbericht der vriendenserie vóór plaat 34 in het deel Denkende beeldjes); — op No. 10 van Eerste en laatste studentenschetsen eenige figuren van tijdgenooten, Kapenaars, Oosterlingen en bovenaan twee der beste ruiters aan de academie van dien tijd, waarvan de een zijn bovengenoemden school- en academievriend Imans; enz.

131. Prospectussen.

Ter wille der volledigheid is hier een compleet stel der prospectussen bijgevoegd, die bij de uitgave der verschillende deelen in de jaren 1874—87 verspreid zijn.

132. Recensiën van de deelen Jeugd, Zijn er zoo? en Zoo zijn er!; nieuwe uitgave. 1874—77.

Deze beoordeelingen, welke zeer talrijk zijn en waaronder uitvoerige besprekingen voorkomen, leveren een merkwaardig getuigenis van de hooge ingenomenheid, waarmede de nieuwe uitgave der werken van A. Ver Huell destijds ontvangen werd.

133. Brielsche verzameling. Eerste en tweede gedeelte. 1875, 77. 2 ditjes, kl. 8vo. Niet in den handel.

Catalogus der kostbare verzameling historieprenten en portretten, voornamelijk uit den tijd van den tachtigjarigen oorlog, door Ver Huell aan de gemeente Brielle geschonken.

134. Gelderland. Teekeningen en prenten, verzameld door Mr. A. Yer Huell. Arnhem, 1883. post 8vo. Niet in den handel.

Catalogus eener zeer uitgebreide, gedurende vele jaren met groote zorg en kosten bijeengebrachte verzameling topographische platen van Gelderland, bevattende gezichten op de meeste Geldersche steden, dorpen, kasteelen, enz., benevens vele portretten en historieplaten, op deze provincie betrekkelijk, door Ver Huell aan de gemeente Arnhem gelegateerd.

135. Zeventigste verjaardag, den 7 Maart 1892.

Beschouwingen over zijn persoon en werken in de Portefeuille van 5 Maart 1892, door N. van Harpen, met het portret op de bank, — en in Eigen haard, 1892 No. 10, met verkleinde afbeeldingen van verschillende platen, door J°. de Vries, met hetzelfde portret. — Verslag der feestelijke viering van dien dag te Brielle in het Weekblad van Voome, Putten, Overflakkee en Goedereede van 6 en 8 Maart 1892, — alsmede nog 3 nos. van hetzelfde weekblad, bevattende beriehten omtrent latere verjaringen, enz. — Overdruk van de Hulde der stad Brielle (gedicht) door Joh. H. Been, uit de Nieuwe Brielsche Courant. — Het Vaderland

Sluiten