Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagteekenende van Maart 1872, zooals hij zelf achterop de photographie, waarnaar deze reproductie vervaardigd is, schreef: „uit mijn goeden tijd en toenmaals door familie en vrienden volkomen gelijkend gevonden," waarvan een afzonderlijke, betere afdruk op zwaar papier bij dit nommer is gevoegd; — in de Arnhemsche Courant van 1 Juni 1897 ; — en in de Nieuwe Arnhemsche Courant van denzelfden datum; — eene korte levensschets in de Wereldkroniek van 5 Juni 1897, met het portret op de bank; — een overdruk van het levensbericht door Mr. J. E. Banck, in Elsevier's geïllustreerd maandschrift van Januari 1898, waarbij het eerstgenoemde portret in No. 126, de afbeeldingen van zijn woonhuis te Arnhem en zijn geboortehuis te Doesburg, (zie No. 7 8), met verschillende reproductiën van platen en andere bijzonderheden, — een overdruk van het levensbericht door Joh. H. Been, uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1897—1898, — en een overdruk van het In piam memoriam, door H. M. Werner, uit den Gelderschen volks-almanak, jaarg. 1898.

Vooral de biographie van den heer Banck kan strekken om aangaande veel, wat Ver Huell, zijn streven en beweegredenen betreft, een juister oordeel te verkrijgen en vele platen beter te begrijpen, en is alzoo eene uitmuntende bijdrage voor de meerdere kennis en waardeering van zijn karakter en werken.

Uit al deze reminiscentiën blijkt dat de roem van Ver Huell als humoristisch teekenaar en de wensch naar het bezit zijner platen nog even onverflauwd zijn als bij de eerste uitgave vóór 50 jaren en bij de nieuwe uitgave vóór 25 jaren, zoodat ongetwijfeld door de zeer fraaie en goedkoope uitgave zijner gezamenlijke werken, die in alleruitmuntendste phototypie vervaardigd is en bij den uitgever A. W. Sijthoff te Leiden het licht ziet, aan zeer veler wensch voldaan en daaraan weder een niet minder gunstig onthaal te beurt gevallen is.

Sluiten