Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

538a. De kerk van de Breestraat gezien. 1892. P. 541a. Henricus Bloem, gezonden 1871, vervangen 1890. P. 541b. Lutersche Kerk; te Alkmaar. T. door C. Pronk. nj,7. 551a. Dezelfde. P.

551b. Hendrik Fredrik Wilhelm Grottendieck, ber. 1865, vertr. 1878. P.

562a. De remonstrantsclie kerk van binnen. P. 1896. 562b. Joh. Molinaeus (Jan Molijn), bei-. 1669, vertr. 1682. T l!>/

/2<r

567. Bij te voegen: emer. 1891.

569a. Het gebouw Rehobotll, gesticht 1885, van 1887 tot einde van 1892 kerk der Nederl.-Geref. gemeente (doleerende). T.

door R. E. J. Roeterink 1891. 1G/24.

570. Bij te voegen vóór 1884: 1845 en 570a. Teekening van de vernieuwingen en herstellingen van het Kerkgebouw voor de Israëlitische Gemeente te Alkmaar. Voorgevel en binnenwerk, volvoerd in 1826. T.

Instellingen van Weldadigheid.

5/2. Staat: 1601, lees: 1602. Bij te voegen na 1780: als

instelling opgeheven 1797.

o/3a. I'esthuys, tot Alkmaar. Van een ander standpunt dan

nr. 573. T. door C. Pronk.

575. Over het z. g. Abts Provenhuis leze men juister bericht bij Bruinvis, Over Alkmaarsche Gesehiedboeken en Geschiedschrijvers, bl. 71.

579a. Origineel van het vorige nr. T. I5/19.

605. Bij te voegen achter „de Ster": (jaarcijfer 1661). 608. Bij te voegen: van achteren herbouwd westelijk 1867, oostelijk 1890.

608a. \ erdronkenoord met r. c. weeshuis en accijnshuis. P. 1896.

609-610. Aan het slot staat: jonge hof, lees: oude hof. 611. Bladz. 40, reg. 5 v. b. staat: aan geul. H. v. d. Lijn, lees: in 1652 aan den oud-gouv.-genl. C. v. d. Lijn, reg. 7 V. b. staat: door diens erven, lees: door de erven-zijner dochter Maria.

Sluiten