Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mneer we de kaart raadplegen, zien we, dat

de spoorweg Tilburg—Boxtel in nagenoeg west oostelijke richting loopt. En ongeveer parallel hiermede strekt zich — ten Zuiden ervan — over eene lengte van een kwartier gaans de bebouwde kom der gemeente uit. De vreemdeling, die, van Tilburg komende, in den spoortrein het dorp voorbijsnelt, moet zich bij den aanblik, welke hem vanuit het portierraampje vergund is, wel eenigszins teleurgesteld voekn in zijne verwachtingen van Noordbrabantsche netheid en natuurschoon. Aan zijne linkerzijde toch bijna niets dan akkers, voor 't meerendeel met graan bewassen en welker eentonigheid slechts gebroken wordt door her- en derwaarts verspreid liggende boerenhuizingen en boom en partijtjes, — aan zijne rechterzijde, daar, waar 't dorp gelegen is, eene aaneengeschakelde rij van werkmanswoningen, die, met haar achtergevel naar den spoorweg gericht, nu juist niet alle den stempel dragen van de zoo traditioneele Hollandsche zindelijkheid. Een geheel anderen indruk zal hij echter ontvangen, wanneer hij, aan 't kleine station uitgestegen, het dorp inslaat. Hier niets van dat alles, hetwelk hem straks slechts teleurstelling baarde. Netgebouwde burgerwoningen, met trotsche heerenhuizin-

Een kijkje in het dorp.

Sluiten