Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Oirschotschen dijk. Brand Yen, Valken "Ven, Kolk Yen, Choor Ven, Wit Ven, Van Esschen Ven vormen hier eene diepe inzinking in den bodem, welke in het Staalberg Ven en de Ader Vennen hare voortzetting vindt. Het is rondom deze meertjes, dat de natuur zetelt in hare meest ongekunstelde schoonheid. Hier geen sierlijk aangelegde wandelpaden, geen net onderhouden parken, niets dat de natuur op den achtergrond dringt. Maar desniettegenstaande een rijkdom van lijnen en tinten, die het oog door telkens nieuwe bekoorlijkheden geboeid houdt, en eene plechtige majesteit, die onwillekeurig indruk maakt op onze ziel.

Het meest bekoort ons de streek ten zuiden van het Choor Ven, Wit Ven en Van Esschen Ven gelegen, en dat wel op de eerste plaats om de prachtige waterpartijen, die allerwege een overvloed van telkens afwisselende en altijd treffende gezichtspunten opleveren, tweedens om den sterk golvenden bodem, welke hier heuvels en dalen vormt, met het fluweeligste mos bewassen en getooid met krachtige, hoog opschietende dennen.

Op dit oogenblik voert eene plechtige eenzaamheid hier heerschappij in het schoone bosch! Maar het gebeurt soms, dat eene talrijke volksmenigte zich onder de statige woudreuzen verdringt. Een godsdienstig doel heeft de meesten samengebracht; dit blijkt uit de psalmliederen, welke hier en daar worden aangeheven, uit den ernst, waarmede gehoord wordt naar de stem der redenaars, welke van uit hun preekgestoelte de schare toespreken. Het betreft hier eene der groote volksvergaderingen van den nieuwen tijd, die den naam van Zendingsfeesten dragen. Een kleurig tafereel is het, wanneer zoovele duizenden van allerlei rang en stand, van onderscheiden kleederdracht hier zijn samengestroomd! Maar wie iets dergelijks ooit aanschouwd heeft acht het geen schade, dat er nu eene mysterieuze stilte in het woud heerscht!

Sluiten