Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch, Mijne Heeren, daar staat het paard niet gebonden. St.-Baafsplein alleen is mogelijk en dit voor de volgende historische, artistieke en esthetische redenen. Moest dat plein ooit herdoopt worden, het moest den naam dragen van « Vlaamsch plein ».

Het monument is opgevat om te prijken midden op het hooger genoemd St.-Baafsplein; zijn stijl, zijn vorm, zijne kleur, zijne beteekenis harmonieeren er ten volle met het kader. Overigens werd die plaats met voorkennis van den Heer Burgemeester aangeduid in de voorwaarden van den prijskamp, en de mededingers, wel wetende wat de plaats zou zijn, alhoewel zij nog niet geheel ontruimd was, voegden bij hunne maquette eene schets der omgeving.

Het is misschien enkel een argument van gevoel, doch Willems is gestorven ten voordeele van den Schouwburg, het is na eene stormachtige woordenwisseling met het Schepencollege van dien tijd (1846) — dat aan de Fonteinisten het gebruik van den Franschen Schouwburg weigerde en hem nochtans gaf aan een' fooreman — dat hij door eene beroerte overvallen werd. Hij stierf voor den Vlaamschen Schouwburg, dat hij er nu vóór leve in brons I

De nieuwe Ylaamsche Schouwburg, waarvoor de Vlamingen zoolang gestreden hebben, is eindelijk eene wezenlijkheid geworden ; na vele wederwaardigheden en verzenderkenspogingen, staat hij daar nu eindelijk in steen en ijzer. De Vlamingen beschouwen hem als de erkenning en de bekrachtiging van hun streven, en sedert lang was het hun droom, in dat opzicht de kroon op hun werk te mogen zetten, met vóór dien tempel hunner kunst het beeld te doen oprijzen van hem, die het Vaamsche volk weer uit zijnen sluimer wekte en het weder in nationaal zelfgevoel plaats deed nemen in de rij der zelfstandige cultuurvolkeren.

Dat St.-Baafsplein met zijne prachtige hoofdkerk uit den bloeitijd van Vlaanderen, met zijne Lakenhalle, het zinnebeeld van zijnen rijken handel, en het reusachtig Belfort, het symbool zijner vrijheid, moet met het beeld van Willems de belichaming worden, de levende beeltenis van Vlaanderen in zijn heden en zijn verleden en in hetgeen het worden zal.

Dit plein moet het artistiek midden, het artistiek hart worden van onze stad. St.-Baafs, de Lakenhalle, het Belfort vormen reeds de helft van die indrukwekkende omlijsting, en de andere helft zal

Sluiten