Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewustzijn, tot het gevoel van eigenwaarde, tot de fierheid der zelfstandigheid.

Dit werk werd eerst onder de leiding van Willems, later onder die van zijne opvolgers volbracht. Het was een reuzenwerk, gesproten uit de edelste gedachte, en de hulde, die het dankbare Vlaamsche volk er heden aan brengt, is in de hoogste mate verdiend.

Ik verheug er mij over, Mijne Heeren, dat dit huldebetoon de medewerking van alle onze politieke gezindheden heeft verkregen.

De tijden zijn grootelijks veranderd sedert Willems door de toenmalige katholieke geestelijkheid met hardnekkigheid werd bevochten, omdat zijn streven voor de eenheid der Nederlandsche spelling op eene toenadering tot het protestantsche Holland berustte. De gevoelens van verdraagzaamheid en verbroedering der volkeren hebben sinds dien een ruimen weg afgelegd en het doet goed aan 't hart te zien dat heden, aan het voetstuk van dit standbeeld, in de tegenwoordigheid van onze Noorderbroeders, alle handen ineen worden gelegd tot verheerlijking van een werk van echte volksgezindheid en echte vaderlandsliefde.

In den naam der stad Gent zeg ik u, Mijne Heeren, nogmaals dank, niet zonder er mijne warme gelukwenschen bij te voegen voor den begaafden kunstenaar, die er zoo wel in geslaagd is de grootsche gedachten, die het hem gegeven was uit te drukken, in een zoo heerlijken kunstvorm te gieten.

Redevoering van den heer JAN VAN RYSWYCK, Burgemeester van Antwerpen :

Dames en Heeren,

Ik heb gemeend de vereerende opdracht, om het woord te voeren aan den voet van dit gedenkteeken, te moeten aanvaarden, niet naar aanleiding van hetgeen het Antwerpsch gemeentebestuur uit diepe vereering heeft bijgedragen tot dezen steen, maar omdat de man, wiens gedachtenis hier gehuldigd wordt, schier een Antwerpenaar van geboorte, meer dan twintig jaar in de Scheldestad heeft doorgebracht en omdat aldaar in hem de geest gevaren is, die zijn leven vruchtbaar maakte. Te Gent heeft hij de elf laatste en niet de minst vruchtbare jaren van dit leven doorgebracht, te Gent berust zijne asch.

Sluiten