Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zerk, die er op het graf werd neergelegd, en er stond het volgende op te lezen:

Hier ligt begraven Koppe,

de dochter van Kanteklaar,

die door Reinaart den Yos is gedood.

Nu besprak de Koning met zijne raadslieden, hoe zij deze gruweldaad het best zouden wreken. Allen gaven den Koning den raad, dat hij Reinaart voor zijne vierschaar zou dagen en dat Bruin de Beer deze boodschap aan hem zou overbrengen. Terstond had de Koning een besluit genomen, en zoo zeide hij tegen Bruin den Beer: „MijnheerBruin, ik beveel u ten aanhoore van alle aanwezigen, dat gij deze boodschap doet. Maar ik bid u, dat ge u voor verraad wacht, want Reinaart is loos. Hij zal u beliegen. Kan hij, dan zal hij u met valsche woorden bedriegen. Kan hij, dan zal hij u hoonen!"

„Mijnheer de Koning," antwoordde Bruin. „We zullen eens zien, of Reinaart mij zal bedriegen. Dan zal hij wel merken, dat er met mij geen gekscheren is." En zoo maakte Bruin zich gereed om den hem opgedragen last te volbrengen.

Sluiten