Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorheen en begon overal rond te tasten, en toen hij niets vond, zeide hij: „Neef, ik vind hier niets!" Toen zeide ik: „Oom, kruip er dan wat dieper in!" Dit deed de Wolf, en toen gaf ik hem zulk een duw, dat hij op den vloer neerviel. Zijn val maakte zulk een gedruisch, dat allen, die in het huis sliepen, er wakker van werden. Zij riepen, dat er iets — zij wisten niet wat — door het valluik gevallen was. Dus stonden zij op en ontstaken licht, en toen zij den Wolf zagen, takelden zij hem zóó duchtig toe, dat hij halfdood bleef liggen. Op die wijze heb ik den Wolf in menigen nood gebracht, meer dan ik wel zeggen kan. Schenk mij nu vergiffenis, bid ik u, en leg mij tot straf op wat u goeddunkt."

Grimbaard was wijs en verstandig. Hij brak een tak van een boom af en zeide tot hem: „Oom, nu moet ge u zelf driemaal met dezen stok slaan, hem dan op den grond neerleggen en er driemaal over heen springen zonder te struikelen. Dan moet ge dien opnemen en hem kussen ten bewijze van de oprechtheid van uw berouw. Als ge dat gedaan hebt, zullen al uwe zonden u vergeven zijn."

Daarna gaf de Das hem den raad, deugdzaam te wezen en voortaan het rooven en stelen na te laten.

De Yos beloofde hem dit, en nu zetten beiden hun tocht naar 'sKonings hof voort.

Maar een weinig van den weg af stond een nonnenklooster, waar ganzen en kippen buiten den

Sluiten