Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordat ik met eere met u mee kan gaan. Het zou een leelijk iets zijn, als gij, Mijnheer de Koning, uw tocht met een verwaten banneling deedt."

„Ja," zei de Koning, „nu ge in den ban zijt, zou men er mij een verwijt van maken, als ik u met mij liet reizen. Ik zal Kuwaart of een ander meenemen om mij naar den put te brengen. En ik raad u, Reinaart, dat ge zoo spoedig mogelijk naar Rome gaat, opdat de ban worde opgeheven."

„Dat zal ik doen," zeide Reinaart. „Ik vertrek morgen naar Rome, als het naar mijn wil gaat."

„Mij dunkt," liet de Koning hierop volgen, „dat ge goede dingen in den zin hebt. De Hemel zegene u, opdat ge uwe plannen moogt volbrengen!"

Sluiten