Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven meer in hem vinden. Toen ging mijne vrouw aan zijn bek luisteren, of hij nog ademhaalde; maar dat bekwam haar slecht. Want toen hij merkte, dat zij niet op hare hoede was, sloeg hij zijne tanden naar haar uit en beet haar den kop af. Radeloos van schrik, riep ik luide: „O wee!" Toen schoot hij ook op mij af en hapte naar mij; maar ik ontvloog hem: anders zou hij ook mij gedood hebben. Ik

vluchtte op een boom en zag van verre, hoe die schurk mijn goede vrouw ging opeten. Hij liet niets anders van haar over dan de veeren. Toen ging hij heen, en nu vloog ik met grooten rouw en misbaar op en verzamelde hare veeren, omdat ik ze u wilde laten zien. Ik zou zulk een angst voor geen geld van de wereld meer willen uitstaan. Mijnheer de Koning, neem hierover wraak, opdat elk zich voor zulke misdaden wachte! Want laat ge dus uw vrijgeleide verbreken, dan wordt ge zelf aan zulke misdaden schuldig. Welk heer richt niet over de boozen?"

Sluiten