Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum : In zijn SPIEGHEL HISTORAEL verwijst VAN MAERLANT naar dit werk

Opdracht : Ten Dietsche, dat wide es becant

Ende wi maecten te Merlant,

hetgeen omstreeks 1264 moet geweest zijn. Een opdrachtgever wordt niet vermeld.

Bronnen : Als bron, nam schrijver de alombekende « Roman de Troye » van Benoit

de St. More (?), dat reeds door een Vlaming, Segher Dieregotgaf, sterk beknopt verwerkt werd.

Van Maerlant wilde echter St. More's roman volledig in het Diets behandelen. Naar het model, is het een uitvoerig avonturenroman op stof uit de Oudheid, in hoofse trant, met liefdesepisodes van mythologische personages. De oorspronkelijke 30.000 verzen van B. de St. More werden nog verlengd door allerlei inlassingen, o.a. de volledige ACHILLEIS van Statius, verwerkingen van Ovidius, de Eneis en de Ilias, ook werd het werk van Dieregotgaf er in opgenomen.

Inhoud : Het gedicht vangt aan met de tocht van de Argonauten, behandelt de eerste

belegering van Troja, de uitroeiing van Laomedoen's geslacht, de tweede belegering der stad en haar val, tot de stichting van Rome. Het is meer verdienstelijk werk dan dat van de Fransman, dat oordeelkundig verbeterd en aangevuld werd. De geografische beschrijvingen ontnam hij zijn « Alexander ».

Wij zien hierin Van Maerlant het opnemen voor de vrouw ; het voorbeeld van Maria is hem een voldoende reden om de vrouwen hun ontrouw en boosheid te vergeven.

In Maerlant's opinie een geschiedenis, hoofdzakelijk van Griekenland en Rome.

Omvang : Het werk telt ca. 40.000 verzen.

Eerste druk : EPISODES UIT MAERLANT's HISTORIE VAN TROYEN, naar het te Wissen ge¬

vonden hs., bewerkt en uitgeg. door J. Verdam, Groningen, J. B. Wolters, 1873.

« Dit is die ISTORY VAN TROYEN van Jacob van Maerlant », naar het vijltiendeeuwsche hs. van Wessel van de Loe met al de Middelnederlandsche fragmenten, diplomatisch uitgeg. door Napoleon De Pauw en Edward Gailliard, I-IV, Gent, A. Siffler, 1889-1892. (Eerste volledige uitgave).

Hand- GENT : Bibl. der Universiteit, Hs. 691, fragment ; Hs. 1594, fragment ; Hs. 2743",

schriften : fragment.

BRUSSEL : Kon. Vlaamse Akad. voor Taal- en Letterkunde : Fragment ontdekt in de Biblioth. der abdij te Tongerlo. Hs. op perkament, XlVe eeuw. (Fragm. Daems).

's GRAVENHAGE : Koninklijke Bibliotheek, Hs. 131 D4, perkament, 2e helft der XlVe eeuw. Fragmenten.

LEIDEN : Bibl. der Rijks-Universiteit, Maatschappij der Nederl. Letterkunde, . Hs. 181, fragmenten.

UTRECHT : Bibl. der Rijks-Universiteit : hs. 1330, 4 foll. Fragment. XlVe eeuw.

BERLIJN : Preussische Staatsbibliothek : « Lied van Troje », 2 perg. stroken, fragm. 18. XTVe eeuw.

Sluiten