Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegende, al waren al de duivels daartegen, dat zijne moeder moest verzekerd zijn, dat niemand onder de son soude capabel wesen om hem van zijn voorgenomen dessein te diverteren enz." T' Hof geeft autorisatie om hem te confirmeren in een verbeterhuis te Delft.

Den 11 Januari 1702 zonden dezelve weder een verzoekschrift in om, Philips onder curatele te setten; tot curators zijner goederen worden genoemd, zijn oom Louis van S. voornoemd en P. Roscam procureur — zulks stond ook het Hof toe. — (XVII memoriaal van Kinschot 1700—1702, folo 183).

Den 30 November 1704 had in de groote kerk te 's-Gravenhage nogmaals het le gebod plaats van Philips van Steeland, kapitein onder het reg. gardes van Z. M. den koning van Brittanje, met Maria van (der) Linde, beide wonende aldaar, het 2e gebod had niet plaats op verzoek van Heer Louis v. S., oom van den bruidegom, en of het huw. ooit is gesloten is mij niet gebleken. — Hij schijnt toch geene kinderen nagelaten te hebben, al is hij met haar getrouwd.

B. Margaretha v. S.; 23 Juli 1685 geven de Staten van Holland, op verzoek van de Wed. Paulus van S., nu genoemd dame d'honneur aan het hof van de Keurprinses van Brandenburg, verlof dat hare dochter Margaretha v. S. zich als juffrouw moge begeven bij de „Cheurprincesse van Brandenburg". Dit verlof was noodig, omdat de grootmoeder Emerentia van Aerssen wed. Filips van S. in haar testament had bepaald, dat de drie kinderen van haar zoon Paulus niet buiten lands mochten gaan wonen of trouwen.

Uit een proces voor het Hof van Holland gevoerd, bleek me, dat Margaretha iu Pruissen wonende, daar geh. was met Ghristiaan Ernst Gruyts.

C. Lodewijk Paulus van S. ged. te 's-Gravenhage in de kloosterkerk 12 October 1674 (vader reeds overleden); als getuigen komen voor: Z.D.H. Lodewijk, Prins van Brandenburg, Jkv. Francoise Zoete van Laken van Villers, Henrietta van Aerssen van Sommelsdijk en Jhr. Johan Vijgh. Van hem heb ik verders niets meer aangetroffen.

4°. Lodewijk van S., volgt X.

5°. Pieter v. S., ged. te 's-Gravenhage in de kloosterkerk 21 Maart 1642, (get.) Heer van Villers en vrouwe van Sommelsdijk. Hij sterft vermoedelijk ongehuwd te Sas van Gent 3 September 1688 en werd begraven te Buren in 't graf zijner ouders. Hij verkreeg 15 December 1673 commissie als kapitein ter repartitie van Friesland.

6o. Anna v. S., geb Zij huwt met Cornelis

Vijgh, burgemeester van Tiel, gedeputeerde ter vergadering der Staten Generaal, sterft 1674. Uit hun huw. drie kinderen: A. Philips Karei.

B. Johanna.

C. Anna.

X. Lodewijk v. S., geb , sterft. . . . 1710;

hij was Heer in Grijsoord, in Oudenhoorn, van Vredestein, Drossaard van Buren, Heer van Ubbergen; kapitein te voet, 21 December 1660 cornet jonker onder de Mombas.

Hij werd verlijd met de tienden in Oudenhoorn 11 December 1698, zoo voor zich zeiven als voor de meerder- en minderjarige erfgenamen van Filips v. S. bij dood van Jhr. Francois (Liber Pax Europa, kap. Arkel en Putte, fol. 11).

Hij huwt te] Monster (eerste gebod in de groote kerk te 's-Gravenhage 16 Maart) 9 April 1670 (1) met Geertruida Vijgh van Ubbergen, beide won. te

's-Grayenhage, geb , gest 1714, dochter

van Nicolaas, Heer van Ubbergen, burg* van Nijmegen en van Odilia van Baesveld van Swanenburg (Geertruida Hackfort zegt meergemeld Familieblad).

Drie kinderen:

1°. Pieter v. S., geb. 1676, sterft April 1689 als laatst manlijk oir van dezen tak van 't geslacht Steeland (2), werd Heer van Valburg, door dood van zijn oom Paulus.

2o. Odilia Louisa v. S., Vrijvrouw van Valburg,

Ubbergen, geb , overl. vóór 13 Juli 1763. Zij word

2 Juli 1711 verlijd met de tienden in den Oudenhoorn, ten behoeve zoo voor haar zeiven als in naam en ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Paulus v. S. De eed werd gedaan door haar man (Libro Rijssel gewonnen kap. Arkel en Putte, fol. 46).

Zij huwde in 1700 inet Johan baron van Weideren, gest. 24 Juli 1724, heer; van Valburg, Gedep. bij de Staten-Generaal wegens de ridderschap van Gelderland.

Zij hertrouwt, 1* gebod in de groote kerk te 's-Gravenhage 26 October 1727 met Johan Rabo, baron van Keppel, Heer tot Pekkendam, luitenant-kolonel der infanterie.

Uit het le huwelijk bad zij acht kinderen, waarvan het vierde Steven Adriaan baron v. Weideren 13 luli 1763 na dood zijner moeder verlijd werd met ie tienden in den Oudenhoorn.

3°. Margaretha Gijsberta van S. vrouw van Vredestein, gest. . . . vóór 13 April 1746.

Zij huwt te . . . den 19 September 1711 met Jhr. Floris Adriaan van Brakell, burgem. van Tiel, lid ier Duitsche orde, enz., wiens zoon Diederik Louis v. Br. tot den Brakel reeds vroeger genoemd is.

(1) Niet 1675, zooals Navorscher XXVII, blz. 100 staat.

(2) Of er in de Zuidelijke Nederlanden nog afstammelingen ran 't duizend jaar bestaan hebbend geslacht Steeland voort.even, is niet te mijner kennis gekomen.

Sluiten