Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twaalf en een half jaar hebt ge nu gezeild, Nu, was de zee altijd effen?

t Zou me verwond'ren als niet soms een keer Een stortzee of storm u kwam treffen.

k Hoop het van harte dat nimmer op aard Onheil u kwelde in 't leven,

Dat nooit een ongeluk, ziekte of dood,

U reên tot droefheid kwam geven.

k Féliciteer u dat gij 't tot zoover

Samen in welstand moogt brengen,

En hoop van harte, dat veel jaren lang God uwe dagen mag lengen.

Straks zeilt ge uit, en zet zeker uw koers Naar 't geen ge ginder ziet prijken.

't Zilverenland is 't eerste station

Wat ge nu weer kunt bereiken.

Zeilt dan voorspoedig een gunstige wind, Moge voordeelig u wezen.

Weest steeds gelukkig in al 't geen ge doet. Zooals nog niemand voor dezen.

Gasten en vrienden! den beker omhoog Voor 't kop'ren Echtpaar victorie!

Leef steeds gelukkig in voorspoed en vree, In liefde en echt'lijke glorie.

Toespraak op eene Zilveren Brnlloll.

't Is een kwarteeuw juist geleden Dat het Zilv'ren huw'lijkspaar In het huw'Iijk is getreden,

En vol liefde tot elkaar Altijd samen heeft gestreên Tegen ziekte en moeilijkheên.

Z' hebben saam veel ondervonden, Maar wat ook het leven bood'

Sluiten