Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe ik een paar bloempjes wilde plukken en daarbij mij n^ voet uitgleed? Weet je 't nog, hoe je mij tegenhieldt en opvingt?"

Frans wist het wel, maar liet haar liever gpreken, en slechts nu en dan drukte hij haar vol verrukking aan zijn borst.

„En zie, juist op dezelfde plek waar je nuzit," ging zij voort, „las ik op den bewusten morgen je eersten brief. O Frans, ik kan je niet zeggen, hoe ik toen genoot."

Aldus keuvelde zij voort, totdat de tijd noopte deze plaats te verlaten. Lachend en schertsend volgde het jonge paar den weg tusschen het kreupelhout en weldra stond de beuk weer alleen.

Zou het altijd zoo blijven?

Gij, oude beuk, zult het ons later wel vertellen. Wanneer gij eenige jaren achtereen uw gewaad verwisseld hebt, wanneer de herfststormen van jaar tot jaar uwe takken hebben geschud en geknakt; wanneer er een klaagtoon ruischt door uwe verwelkte bladeren en gij zelf in kracht vermindert, — dan zult gij gewis andere tooneelen aanschouwen dan waarvan gij nu getuige waart. Het jnenschelijk leven biedt meer wisselvalligheden aan, dan waaraan gij onderhevig zijt. Gij hebt onder uw lommer geslachten zien komen, groeien en verdwijnen. Spelende kinderen dartelden om u heen; gij zaagt de verrukking en den gloed op de wangen van een jeugdig paar;

gij hoordet hun minnekoozen maar zult gij ook nog eens

aanschouwen, hoe en waardoor de harmonie van liefhebbende harten kan ontstemd worden; hoe de storm des levens de edelste verbindingen kan verbreken en een tranenvloed den blos der vreugde kan wegvagen ?

Wij zullen het afwachten.

Voorloopig zeggen wij u vaarwel. Groei en bloei maar voort, oude beuk, en wanneer uw teeder groen door den adem der lente bewogen wordt, denk er dan aan, dat 's levens lente niet altijd duurt, maar dat ook zij evenals uw dos spoedig bedekt wordt met donkerder kleuren en zomer- en herfsttijden te gemoet gaat, die breede schaduwen werpen op 's menschen levenspad.

Ons wachten thans tooneelen van den ernst des levens; van een leven, dat zich niet tevredenstelt met het bouwen van luchtkasteelen en het najagen van droomen, maar dat werkelijkheid verlangt en zich van de schaduwen wil losmaken door tot hooger licht door te dringen.

Sluiten