Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar hij is haar voor geweest en omhelst haar hartelijk op hetzelfde oogenblik, dat Felix de gang inkomt en onder den uitroep: „Daar is pa!" zijns vaders knieën beetpakt.

IV.

TWEE BEZOEKEN.

De fabriek der heeren Prins & Co. bestond reeds sedert vele jaren. Opgericht door den vader van den tegenwoordigen eigenaar, had zij eerst met groote moeilijkheden te kampen gehad; maar door ijver en spaarzaamheid waren alle bezwaren overwonnen en kon de heer Evert Prins, als eenige zoon, haar geheel schuldvrij bij zijns vaders dood aanvaarden. Gedurende de eerste jaren dat hij zich aan 't hoofd der firma geplaatst zag, ging de fabriek ook goed vooruit, ^ vooral ten gevolge van de goede administratie, die den heer Louis Hulsting toevertrouwd was, en niet minder door de kunde en den ijver der werklieden, die reeds tijdens het leven van den vader aan de fabriek verbonden waren. Plotseling evenwel kwam en eene verslapping in den gang der zaken. Een der bekwaamste werktuigkundigen overleed en zijne plaats bleef langen tijd onvervuld. Er kwamen klachten over geleverde werktuigen en de bestellingen bleven uit. Ook het krediet begon te lijden en de glans van den goeden naam der firma geraakte aan het tanen. Waaraan dit te wijten was, scheen niet met juistheid bekend te zijn. Men mompelde allerlei. Binnenshuis werd er gefluisterd, dat de heer Prins op al te grooten voet leefde, koets en paarden hield, die best konden gemist worden, en zeer uithuizig was. In handelskringen, op de beurs en in sommige clubs ging het gerucht, dat hij een hartstochtelijk speler was, die zich niet vergenoegde met in onsolide fondsen te speculeeren en prolongatiën te sluiten, maar zelfs weken achtereen naar het buitenland vertrok om aan speelbanken zijn hartstocht bot te vieren. Op sommige tijden scheen hij goed bij kas te zijn en kon hij dan ook de loopende schulden der fabriek afbetalen j maar men schoof dit op rekening van goed gelukte speculaties of op ;t sluiten van geheime leeningen. Hoe het zij, de fabriek scheen zich nog staande te kunnen houden, vooral daar het den heer Prins gelukt was, den heer Frans Walton,

Sluiten