Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede had, de courant geopend, en er de oogen inslaande, ziet hij zijn naam, leest, krijgt een kleur en glimlacht.

,,De couranten weten toch altijd meer dan wij," zeide hii op schertsenden toon. „Zij stellen toekomstige dingen voor, alsof zij reeds_ gebeurd zijn. Lees eens, Elise!" ' J

Hij reikte haar de courant, en nu las zij het volgende:

„Wij vernemen, dat de heer F. Walton, een der voornaamste werktuigkundigen aan de fabriek der firma Prins & Co. alhier, naar het buitenland zal vertrekken, om daar grootè werken te verrichten, die hem opgedragen zijn. Tevens zal hij verschillende fabrieken bezoeken, om zich op de hoogte der wetenschap te houden. Verder vernemen wij, dat de heer VV aiton sJechts als deskundige uitgezonden wordt en aan de fabriek der hh. Prins & Co. verbonden blijft."

„Welk een lof voor je!" zei Elise, die bloosde van vreugde. " zal ,e courant bewaren ; onze kinderen moeten het later lezen hoe men hun vader weet te waardeeren."

„De menschen weten meer dan ik," zei Frans lachend.

„Maar t is immers nu zeker, dat je naar Frankrijk, en wie weet

voot hoekngT"ngaat^ U^' 6611 we'n'& verdrietig. „En dan,

„Het is best mogelijk, dat het er toe komen zal," zeide hij, „maar voegde hij er op troostenden toon bij, „wanneer, dat weet ik niet. tKan nog een heelen tijd duren."

„Hoe zoo?" J

„Je begrijpt toch wel, dat mijne plaats in de fabriek moet aangevuld worden. De heer Prins sprak dan ook van een remplaoant die mij gedurende mijne afwezigheid in de werkplaats zou vervangen " en^ reden te meer voor mij, om met zorg aan de toekomst te denken, zeide Elise. „De firma zal geen remplacant nemen voor een paar dagen of weken."

„Misschien niet," zeide hij. „Maar 't zal moeite kosten, den man te vinden, die mij vervangen kan."

, "Ze£..dat T°eu jufirouw Krimpen onlangs bij mij was, vertelde zij mij, dat haar broêr, die, zooals je weet, een fabriek in JtSelgie heeft, aanwaag had gedaan om een werktuigkundige, en dat er zich wel twintig hadden aangeboden. Houd je verzekerd, dat de heer Prins niet met je over een remp^ant zou gesproken hebben, ais hij er niet reeds een op 't oog had."

„Je ziet en rekent ook altijd zoo ver vooruit!" zei Frans. .Ik geloof niet, dat het reeds zoo ver is. De heer Prins zou het mij wel gezegd hebben, toen hij sprak over vergrooting van de fabriek en dat lis een geheel nieuwe werkplaats zou krijgen."

Sluiten