Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIL

DE HEER PRINS EN ZIJNE VROUW.

Den volgenden morgen zat mevrouw Prins met haar man en hunne twee zoontjes aan het ontbijt. Mijnheer Prins nam bijna geen deel aan de gesprekken, zag gedurig op zijn horloge en scheen het tegendeel van opgeruimd te zijn.

nWat komt de jongen weer laat!" riep hij op knorrigen toon uit.

„Welke jongen?" vroeg mevrouw.

„De jongen van de fabriek, het zoontje van Pot, den concierge, die eiken morgen naar Hulsting gaat om van daar de brieven te halen en ze mij te brengen. Ik kan niet begrijpen, waarom Hulsting niet zorgt, dat die jongen vroeger komt."

„Maar waarom laat je dan ook de brieven eerst bij mijnheer Hulsting brengen?"

„Hij is nu eenmaal administrateur, en daar het tijdens mijn vader het gebruik was, dat alle brieven naar 't kantoor en van daar bij den administrateur bezorgd werden, wil ik daar geen Verandering in brengen.... Maar daar zullen ze zijn!"

De dienstmaagd reikte den heer Prins eenige brieven over, en met een soort van zenuwachtige haast bezag hij van alle het adres, waarna hij er een uitnam en dien in zijn jaszak borg.

Mevrouw had alles van ter zijde gadegeslagen. Zij had gezien, dat de weggemoffelde brief dezelfde was, die juffrouw Krimpen den vorigen avond tot onbescheidenheid had verleid. Zij bewaarde echter het stilzwijgen en wilde, vooral in de tegenwoordigheid der kinderen, hem geen vragen doen, die hem misschien in verlegenheid zouden brengen.

De heer Prins liep vluchtig de brieven door en reikte een daarvan zijn vrouw toe met de woorden:

„Lees eens, Jeanne."

De brief was van een Nederlandsche maatschappij en behelsde een belangrijke bestelling van werktuigen, door de firma te leveren.

Het deed haar goed, dit te lezen.

„Nu, Jeanne," zeide hij, „je ziet dus, dat wij vooruitgaan! Verblijdt het je niet?"

„Zeker; 't gaat, schijnt het, beter dan vóór eenige weken. Maar... .*

Zij hield eensklaps op.

Waarom liet hij haar slechts dien éénen brief lezen en niet de anderen ?

Sluiten