Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zich. terugtrekken?

Wie zou 't haar euvel geduid hebben, zoo hare eerste beweging geweest ware, dit ontzettend tooneel te ontvlieden en terug te denken aan de dagen, toen zij van deze zelfde vrouw niet andera ondervond dan afkeer en haat?

Maar neen, Elise onderdrukte die eerste opwelling. Zij herinnerde zich het gesprek met Herman, en nu haar antipathie bestrijdende, vatte zij de machtelooze hand, drukte ze zacht, en zich over mevrouw Oker heen buigende, fluisterde zij haar op een toon van diep medelijden toe:

, Ach, mevrouw, hoezeer doet het mij leed, u in dezen toestand aan te treffen ! Zoo het u mogelijk is, zeg mij, wat ik voor u doen kan. Ik zal het doen met alle liefde..

Mevrouw Oker had het gehoord, spalkte de oogen open, deed moeite zich op te richten, en forsch hare hand terugtrekkend, riep zij op een toon, waaruit al de boosheid van haar hart sprak:

,Weg! Weg! Ik wil u niet zien! Weg! Ik... haat..."

Zij kon niet verder spreken. Een groote golf bloed stroomde uit haar mond, en voordat de geneesheer in staat was haar hulp te bieden, zeeg zij achterover en ... was een lijk.

Op ditzelfde oogenblik trad Herman Sanders de kamer binnen.

Drie maanden later werd het huwelijk tusschen Herman en Elise gesloten.

Of zij gelukkig waren?

Wie twijfelt er aan!

Herman vond in haar alles wat zijn hart kon begeeren, en Elise smaakte het voorrecht, een man te bezitten, die steeds door de nevelen heen zag naar het licht, dat hen nog zou beschijnen.

In een wereld, waarin alles wankelt, — heeft ergens een schrijver gezegd — behoeft men een vast punt, waarop men steunen kan. Dat punt is de huwelijkshaard; niet de ijzeren plaat, niet de steen, maar voor den man het hart eener vrouw die hem liefheeft, en voor de vrouw het hart van een man die in die liefde deelt. Waar man en vrouw geworteld en gegrond zijn in de liefde van God, daar zullen zij ongetwijfeld denzelfden weg hemelwaarts bewandelen, en zullen hun vrede en geluk eeuwig zijn.

EINDE.

Sluiten