Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIE SS.)

« ƒ Ob75 I tweemaal 's weeks.

:V pee» kwartaal \ ^>>>% A

:l| Onontbeerlijke Gids !)y

M Geldbeleggingen

I W^i^ 'OOOen

*M abonné's in den lande volgen d(

Ml _3^<3^ adviezen van dit blad

-M ^ 8SET HET ©RööTSTE SliCISES,

ff aanvrage «f^s,

^ Hoogsfe ondsrscftelding. Mg/? Medaille.

ï flnwiiottoiotoki

S fe%N|.|| 0! Gasmotoren-Fabrik DEÜTZ.

m Filiale AffiSTEHDAM,

jvj NIBUWJSNDIJK 11.

1 lEYIES & HÖWELER.

fn *

I G-roote Expositie

|| van ruim 300 verschillende Kachels.

ilj Afeosderiijfce Zalen, bereikbaar per Lilt, voor

bet inrichten van Keckens.

$ AMSTERDAM. DAMRAK 19,

jj*Ó verkrijgbaar. aa,,"',inar Op fist nummer Sotfen s.v.p.

1 LËVËNSVEBZEEEBDI6-1AATSCHAPPD

I „NE W- TOHK."

■^pi Opgeri«Sat in 1845.

|P Directie mr Rsderian*}: 455 Keizsrsgrachf} Amsterdam

pt^ f» l»ci gebouw des» 32aat«ickappij.

p<^ Deze Maatschappij biedt in haar

B «£sSELD?OLI8

-B ®eêr irBarborg'eu, vrijSseden en voordeden aan dan welke andere

jijg Maatschappij ook,

rJ| Actieve Vertegenwoordigers vinden op zeer

J| gunstige v©@rw®ag*al®Ei plaatsing»

tNederlacdscbe SasgloeüicM-

laa'sobappQ, voorheen J, SELTEN,

Hoofdkantoor:

Stee Keizersgracht 58, STORD®.

Fabriek „SBe Hinde ', a/dösaval. Filialen Amsterdam: Utrsohtschoatraat 2, hoek Kambrandtslein, Foröiaand Bols-traat 106,

Haarlemmerstraat 20. Ketterdem: Leuvehaven 55. Men Slaag: Lange Houtstraat 4». ITSreciit: Minrebroederetraat 18.

: Kortsstrea» 2, €r®aiiagCM: Oosterstraat 4. SLeesswfcrden: Korfmakersatraat O 13. Verder fosj SJ.Sf. Agesatesi in aïle siedea.

Ruime kause w»a Gas» en Eleefrïsshe Klonen voor Huiskamer, ■ Salon en Boudoir.

StaanSa Lai'tap»/ Beelaen v£>0i* Sas- en £lectriclte!(| Luxe-, fei|d®M" en Papieren «Sappees ensa Pplsïfa SasgSoeiSlGht-Ss*ande8«3 en Kousjes.

fiarJsQi waai Sas- en KJeotr-isehe ge!eiöïagen.

CoïïspSüto Verliehtisjgs- en Veivsarmisgsinnch'iingetia Lcïsï*ïk@ van Badsssj OsajRepsi KEsheSsj Haarden en Fomuizsn e?9 aiSes raat behoort tot dit gebied.

Onderhoud yan Gasgtosiliciifiiraüders op zeer aannemelijke voorwaarden.

Etalage in onze Filialen.

Men letfa op oevensl^gnd Falinabierk, ktwslk op ^vJS^ aile Branders en loysjei moet voarkome».

4 ËCssocsps ©iacé merk

1 HONDEN LEDER,

( ï %^^§m i I *>ep Paai* f *»*0, per 3 paai* 30 pCt. korting,

U is de BESTE en SOLIEDSTE

^Slf^ IliiiölOEi

in alle kleuren -verkrijgbaar

Au Bon MarcBié.

AMSTERDAM: ROTTERDAM: DEN HAAG:

39 Maiversiraat 61. 4 Passage 5. » Wagenstraat 3.

23 BcgHilei-sbreestraat 33. 8 Lange Pot© 8. ' " ' " 1 ' ' "'"

IGeëinailleerd IJzeren Hémboriea, I

UÏTHA.NGBORDEN ft

fledééoreerd Dzeren PAREELEH I

todt Wanöbekleeöisg. p

B. i. klIiEMS, - Amsterdam, p

GASGLOEILICHTFABRIEK

pji ■'UHiciiiUBa . |

Öp.GEÖRG GOLDBERG.&Co,

Aitistei®daüBH Telefoon S4I0a

Singel

bij het K0B»II6SPL£IH.

I SPIEGEL- en LUS fEIFABBICS I

Wed. Cr. Dorens dB Zii„ 1

HOVLEVEBANCIER8.

VENSTER- en SPIEGELGLAS. I

DAGLICHT-REFLECTORS.

ROKIN 56. . AMSTERDAM. |

OELOF niTROENy

Kalverstraat 1 i|l pitslultend prima kwa« b/d fiSsaa.. M ^ ll4eii ®n »>illiske prijzen.

DIAMANTEN, gouden, U OBSericbt 1850-

ZILVEKE WERKEN EM 7 „ , „ „T

HORLOQae. Telef. No. 6B8.

„ PRO VIDENTIA",

Algemeene Yerzekering-Maatscliapptl t© Anister(laint

Keizersgracht 455,

VOLTEEKE2I O KAPITAAL ƒ1,000,003.

Levenslange Verzekering tegen Spoor- en Tramwegongelukken,

tegen slechts ÉÉN53&AL «erssisaidigda premia en sp d$ tnüesi voordeelige «aar«;aarden.

WILLE dê Co7

tWIeuwendijk 2I0"2S0, Amsterdam.

TAFELSERVIEZEN.

I Profa Or. JAEGER's NORMAAL ONDERGOED»

S üit d3 eenis Seconcessioneerde fabriek van W. BEKiER SoHüE, Staitgart, is de meest geschikte OnderkBeeiiiny voor üalaar en Wintarv.

- . e-M en door ^HH. Doctoren ais het best:} voorlsehoedmiddel tegen Rheumatiek en Verkoudheid aanbevolen.

M ^ JAEOEH^OE© ss met dpurdee» en van veel foeter quaiiteit, derhalve sterker dan Binnen- en Buiteniandsche namaaksels,

••'II 'n verschillende dikten Rn maten voor Heeren, Dames en Kinderen verkrijgbaar bij

| ||f K. F. DEUSCHLE-BENGrEFt,

S Üoofddepêf wan Sr, Jaegers Opig. üor>maaI Wolarflkeleiia

| l£alverstraa,t|

'|(! benige Specialiteit in deze Jkrtilzelen in geheel Nederland, fü

rjlö i — ■

| ÏEBIEEGEN « KOE,

Zadelm aRerij. — IC si, 1 vers tra. a i 88—DO.

S| Groote keuze REISHimtCeLESI en

LESSEilWAIIEiS met garantie, "'

É ST, IJCöLMS'ÉTALAOE la liet AcMermagazp.

9 —T - —

I m nffBM naaimachines g

■ffiSj! ' ! (_>''/ » • nitslniSsnd bij St-.'Sj

m K a® II HF H» H. BEüsiiAMf, H

i^cis S ÉlÉ ®i>«Êëér'. E19-1%1<-133,r' * |

| TAPIJTEN & MEUBELSTOFFEN.

§ Gebr. FOFLMJl,

I BtreoMsohesiraai 85, Telef, ho. 2940. AMSTEBDAtt

| HEUBBLEH. - BEODESiiflWEüiJ.

| iïïïl IH. Hendrik van Mecklenburg-Sehwerin.

| Hoog V5 c.Mc

■f\ Ves-vaai'dlgd op de Ateliers Tan

? Jm ü. ÜAAOE M ZO0Ü, Beeldenfabrikanten,

| ROTTERDAM, DiofgaarfiBlaan (2 ei AnaisM 8 u 8.

«f wam Slijterij „®e Oroote Fleseli", 1

|EL1 TAH ELDIK,i*M'-c"C^S..?r"r"' 208 F

| - ï-eidsclïestraaï 45, Heiiseken's Smte \ 8 et. p. heale fl.

f Barsa, Baad, Wol, Saletten, enz- a^ager ( 4 , , halve,

fci KOUSEN, HANOSCHOENEN Ve,,enhoTen''

Ö A iV] ES h n NDWERKEN. Goedkoopst adres voor Wijnen en Gedistilleerd,

iiiiêÏM „DE TRANSVAALSCHËBÖËr! ■

SPESEMLE EJCFOSIT1E van bet nieuwe merk |

„HET VORSTEHPJIAR' i

2l/g CTS. gSCi&AÜ.

Aanbevelend, W. T. d. DOSIC, |

GaaihuiauÊoSeststeeg 20, ö/d ïleereisgracht.

— — — I

Fï!ED. C. STAHLC'S 1

LUIS B AHKEBIJl* |

Spuistraat 2*74: ' Amsterdam. |

Telefoon S393 5

Speciaal ingericht voor verzending van vcs-scSi Mijvende CSipist* # stoISen door do geheele wereld. Poatcolli ?anaf f 9.SO.

IllpH&C5 •; ' Amsterdam. ||

Specialiteit in Projectie-Artikelen.

— VRAAGT PRIJSCOURANTEN. —

DOHfflOHDER DNIOH BIEB. I

Hoofdvertegenwoordiger voor Nederland:

F. DULLO & C0., AMSTERDAM. 1

De SIGAREN uit „De Vorsiealaaden* (EDTJAED HUP) Zonlsteeg 9—IJ, Le!d»«he> É j straat 1, hebban een Termaardbeid gekregen onder Eeeren Rookera. Door baar genr en B i aaBgeaaineu smaak munten zl} uit, Daa* anderen, „naijverig" door den grooSea aftrek 63

lijnar Sigaren — zioh veelal van de door mjj geadopteerd» wettig gedeponeerd# Firma De Verateninaften* bedienen, en dien naam ook bnltendien gebruiken voor Sigaren voa Jnder aoort, adresseera men „BS VORSTEMjASBKS' (EDUARD HUP), Ameterdam, ea

Cl dit adres op elk Kietje als bewijs van echtheid. |°j

MEN LETTE S.Y.P. OP NAAM EN ADRES 1

EElSAfêtS MUF, Zoutsteeg en Leidschestraat I.

rékUng Ï5 iECElBSE 1900, |

iet openbaar te JLMSTIÜXIIDJ^M, |f I (sonder uitstel), M

S VAN DB

| NEDERLANOSCHE ZUID-AFRIKAANSCHE 1 1 PREMIE-LOTERIJ. f§

DflPi ' 1)8 opbrengst, na aftrek der prezen cn van alle koataa, komt!®! M • ten bat» der In den itrjjd verminkten sn aohttrgebl»v»ne belrek-lSSj

ï| kingen van op het slagveld geblevene Burgers van da Transvaalsohe Republiek ea Sls| -ê den Oranje-Vrijstaat.

1 Prii7pn • De Nederlandsoha Znid-Afrikaansoha Pramle-Loterg bestaat X Sj«.cil . nit 50.000 Loten, genummerd van 1 tot en met 30.000, met y-f

g2135 prijzen, waaronder van ƒ100.000, ƒ25.000, /10.000, ƒ5,000, ƒ1090, ƒ500,C? ii/looen/25. *

'f Raad J. GERARD LKENDERTZ, Hd der PirmaP. LEENDERTZ

lioau & Co., K&j«iej3 on Oommisiionairs ln Efleotea ta XümeaeH.

1 van Top?irht * £fR?TIj DE Jonqh, GeP. k3Pi. o.-i. l„ . . „ /redi. H

Sf Vdll lUCZILIIl. w. HERMAN DB GROOT 21<l. ®

g Zt) lijn verkrijgbaar tegea betaling van ƒ10.— voor heel», ƒ6.— roor halve S pan ƒ1.50 voor kwart Loten bij de Emitienten GROEKBDDAAL ét TOP, Kassiers en f||

E- ' >nnairs in Effeoten te Tiet, bij Kassiers en CommlaslonDalri ln Effecten ^ i meeste Boek- en Sigarenhandelaren in den lande, £

» Op aanvraag gratis en franco toezending tm| bet uitgebreid prospectus.

Sluiten