Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heel de boerenstand uit wijden omtrek was ruim vertegenwoordigd, en gaf een beeld van welvaart en rijkdom, die, dank zij de vruchtbare jaren, de provincie tot een der meest welgestelde van het land maakte. Eenigen uit deze zouden zelf ook mêe doen aan den uitgeschreven wedstrijd, en voor de liefhebbers was het een lust om te zien hoe de glimmende, wel doorvoerde paarden, brieschend en hinnekend, voor hunnen lichten last liepen, hier en daar in groot ongeduld, schier nauwelijks te beteugelen, omdat de afrit zoo lang duurde of de' ongewone drukte telkens deed opschrikken en steigeren. Niet minder vermaakten zich de minder gefortuneerden. Door de hoogere werkloonen was menig gezin in vrij wat beter conditie dan enkele jaren geleden, terwijl de zucht naar mooi ook hier het eenvoudige kleed meer en meer deed verwisselen met een opzichtig gewaad, tot niet geringe ergernis van de ouderen, die zoo iets niet gekend hadden, maar dan ook meer wisten van overhouden dan het tegenwoordige geslacht. Evenwel, vandaag was het feest, en zelfs de verpleegden in het Armenhuis droegen „het wit",') of rookten hun sigaar.

„Oranje boven, Oranje boven, Leve Wilhelmien", zong een troep aankomende knapen en meisjes, waar weldra een koor van meer volwassenen mêe instemde, en zoo ging het, onder vroolijk gezang en luide fanfares, in optocht naar het feestterrein. Gelijk wij reeds vroeger opmerkten, was er voor gezorgd, dat zooveel mogelijk heel de bevolking kon mêedoen aan de pret, waarom dan ook het weiland, welwillend voor dat doel afgestaan, in verschillende perken was verdeeld. Keurmeesters, allen kenbaar aan een wit roset en het gekleede pak met hoogen hoed, draafden heen en wêer om den verschillenden deelnemers hunne plaatsen aan te wijzen; oppassers zorgden er voor, dat de afscheidingen niet verbroken werden; hier en daar waren enkelen reeds bezig zich te oefenen in het spel, waarmee zoo meteen een prijs te halen was. Een ruime tribune gaf voor een kwartje een vrije zitplaats voor degenen die rustig het schouwspel wilden gadeslaan. In een groote linnen tent waren ververschingen te krijgen. In het midden van het terrein stond een verhevenheid waarop de muzieklessenaars van „Hallelujah" op de komst der speellieden wachtten.

') Een witte boord.

Sluiten