Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jonge nog toe, nou, dat zal ook nieuwe drukte hier geven." — „Ik dacht al dat er wat gaande was, zegt de postbode. Eergister zag ik Smynia naar Jongema gaan, en 's avonds trof ik het dat deze met zijn vrouw den weg naar „Heerema-State" insloeg. Zeker 't een of ander aan 't handje dacht ik." —

B't Is anders met Smynia en Jongema tegenwoordig niet zoo erg groot spul," meent Glazema. 't Fijne van de zaak is hem niet bekend, maar hij heeft wel gemerkt dat in den laatsten tijd de vriendschap tusschen deze beide Kerkvoogden vrij wat bekoeld is.

„Hoe gaat het nu eigenlijk met het beroepingswerk," vraagt Zwartenburg, „kan de Kerkeraad daar nu aanstonds toe overgaan als mevrouw vertrokken is ?"

„Neen dat gaat zoo maar niet," weet een te zeggen, „d'r moet eerst handopening komen, en dan kan men zijn gang gaan." — n't Is 't volgend jaar zeker ook weer stemmen voor Kerkeraad of Kiescollege?" vraagt Jan Tuinman, en hij voegt er aan toe: „als 't eens bij meerderheid van stemmen werd uitgemaakt dat wij een Kiescollege kregen, dan kon hier ook wel eens een andere partij aan het roer komen. „Ja, ik denk ook dat wij dan niet weer een orthodoxe dominé kregen," zegt Murk. — „Zou je niet denken ?" — „Wel neen, dan komt er natuurlijk een modern predikant; waarvoor zou anders die verandering noodig zijn ?" - „'t Is te hopen dat wij daarvoor bewaard blijven,' zegt een van allen. „Toen de vacature ontstond liepen de modernen eerst nog al trouw naar de kerk als er een ringpredikant van hun richting optrad, maar naar hij hoort is dat al lang anders. Soms zijn er maar dertig a veertig menschen in de kerk, terwijl deze tijdens Ds. Veringa geregeld vol was." — „Dat komt van jullie preekerij in de School," nijdigt Jan Tuinman. „Vroeg of Iaat loopt het daar nog eens op „dolatie" ') uit; die School heeft hier al wat een ellende in het dorp gebracht."

Bij het hooren van deze woorden wordt menige scherpe blik op den spreker geworpen, 't Is algemeen bekend dat Jan altijd in stilte behoort heeft tot de liberale partij. Zoolang de oude dominé nog leefde, bij wien hij geregeld in dienst was, hield hij zich gewoonlijk achteruit,

') Bedoeld wordt: „doleantie."

Sluiten