Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„'k Dacht anders dat jullui niet zoo bang van strijd waren", werpt een turfschipper Hein tegen.

„Hoe zoo?" vraagt deze.

„Och, omdat je zelf druk bezig bent hier den boel op stelten te zetten. Morgen voormiddag bijv. houden jullui zeker weer preek in de school, terwijl er een dominé in de Kerk is".

„O zoo, maar hoe komt dat?"

„Wel, omdat je het niet precies kunt krijgen, zooals je het begeert.

Ik zeg altijd, je moet leven en leven laten".

„Dat is geheel wat anders, 't Gaat hier om het welzijn der gemeente ; de moderne predikanten geven steenen voor brood, en daar heeft elk spoedig genoeg van, wat duidelijk uitkomt in het kerkbezoek".

„Weet jou dan zoo juist wat waar en niet waar is?"

„Dat zeg ik niet, maar dit weten wij allemaal wel, dat de modernen den bijbel niet aannemen als het Woord van God en den Heere Jezus als onzen eenigen Zaligmaker door Wiens volbracht werk wij alleen kunnen zalig worden".

't Is dan toch wonderbaarlijk denkt Zwartenburg, alweer de godsdienst in den scheersalon, als dat zoo doorgaat wordt hij op den duur met zijn neutraliteit ook verlegen.

„Ik zeg dit maar, zegt de schipper opnieuw, dat de modernen even beste menschen kunnen wezen als de anderen, 't Komt maar op het leven aan. Als ik mijn kasboek op sla, dan staan daar verscheidene open posten in, al van jaren her, ook van orthodoxen, — en hier ziet hij Murk met een veelbeteekenenden blik aan, — en ik wilde wel f 50 aan de armen geven, als ik van avond dat alles nog binnen kreeg".

„Ik kan mij voorstellen, zegt Hein hierop, dat het hard voor je is, wanneer men je niet betaalt, vooral wanneer men daartoe wél in staat mocht zijn, maar je moogt niet vergeten, dat dit met de waarheid der Schrift en het geloof in den Heiland niets te maken heeft, 't Is juist de H. Schrift die er bij allen op aandringt in alles getrouw te zijn, terwijl er ook genoeg voorbeelden zijn die bewijzen welk eene verandering in het leven komt van hen, die voor dit Woord leeren buigen. Van alles kan misbruik gemaakt, maar wanneer het beste wordt nagemaakt, is de uitwerking gewoonlijk des te schadelijker. Toch is daarmede het rechte gebruik van hetgeen goed is niet geoordeeld.

Sluiten