Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nijdig schuddend, alsof hij het nu mooi genoeg vond, dat zij zoo lang hun zomerdos behouden hadden. Bij duizendtallen werden de geel geworden bladeren afgerukt, om na een kort spel in de lucht, waar zij een oogenblik hunne vrijheid schenen uit te dartelen, neêr te vallen in het slijk en daar te worden vertreden. Beeld van al het vergankelijke, zou oude Bart wel zeggen, waar ook de heerlijkheid des menschen afvalt gelijk een blad.

In weinige dagen kreeg het geheele landschap, anders zoo schoon, een somberen aanblik. Huiverend stond het vee in de wei, bij hek of hooiberg eenige dekking zoekend voor de koude windstooten en piassenden regen. Alleen de schaapjes in hun dikke wollen vacht schenen geen letsel te hebben en graasden als altijd, nimmer verzadigd, om de enkele groene grassprietjes, welke zich hier en daar nog vertoonden, weg te scheren, 't Is een weêr, waarbij zelfs een boer zijn hond er niet zou uitsturen.

Toch zijn er, die ook nü nog geroepen worden, terwille van hun brood, den strijd met de elementen te wagen.

Op den grintweg, die zich van uit het dorp, tusschen de landen door naar „Heerema-State" slingert, loopt vrouw Struik met langzame passen, de beide handen aan de touwen van het juk, waaraan twee volgeladen korven met brood, het hoofd onder een breedgeranden hoed verborgen, waarlangs het hemelwater gestatig neêrdruppelt. Het is haar aan te zien, dat zij er den laatsten tijd niet beter op wordt. De bekende norsche trek op haar gelaat doet de diepe voren, door ouderdom en zorg geploegd, nog meer uitkomen.

Af en toe ontsnapt een zware zucht aan de breede borst, en mompelt zij eenige woorden, die nu juist niet getuigen van groote tevredenheid in haar lot. Eigenlijk is de heele wereld haar tot last.

Daar heb je vooreerst dat zij genoodzaakt wordt er op uit te gaan om den kost te verdienen. Wat is het geld en goed al vreeselijk ongelijk verdeeld. Waarom moet zij nu op haar hoogen leeftijd door alle weer en wind scharrelen om een stukje brood, terwijl anderen zich in overvloed baden of althans op veel gemakkelijker wijze door den tijd komen ? Wat voor genot heeft zij in de jaren die achter haar liggen gekend? Want ook hier geldt het, gelijk zoo menigmaal, van veler leven, „alles geweten, is veel vergeven," althans „verklaard."

Sluiten