Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

briefje naar de vergadering gegaan, dat hij tot zijn spijt verhinderd was van avond in den kring der vrienden te zijn.

„Dat is jammer," is er gezegd, „wie zal nu leider wezen ?

Maar ook aanstonds heeft een ander opgemerkt, dat ook dit al weer niet gaat buiten het Godsbestuur. Vaak moeten wij op déze wijze leeren om af te zien van menschen en geen vleesch tot onzen arm te stellen. Niemand is onmisbaar, hoe zijne tegenwoordigheid ook begeerd mag worden. Allen hopen dat meester spoedig klaar mag zijn en de ongesteldheid geen ernstige gevolgen heeft, doch misschien heeft God Heere, wiens gedachten zooveel hooger en dieper zijn dan die der menschen, ook hierdoor wel weer iets te zeggen, dat allen

noodig hebben te leeren.

Bart zegt dat men vooral bij de kerkelijke aangelegenheden, die hier thans te zamen brengen, dit wél dient te onthouden. Zoo gemakkelijk meenen wij, dat door óns werken en ijveren, of dat door dézen of génen de zaak des Heeren moet komen, en vandaar ook in zoo'n menigen kerkstrijd zooveel onheilig vuur op het altaar, maar God zélf redt Zijne zaak.

Het eenigste wat de Heere vraagt, is, dat Zijne kinderen getrouw zullen zijn, en voor de rest zorgt Hij. Meester Vermeulen is getrouw door op dit oogenblik thuis te blijven, want God zegt tot hem. „hier is van avond uw plaatsdat al de aanwezigen dit nu maar mogen zijn, in hetgeen waartoe zij van avond eveneens geroepen mochten worden. De Eenige, die onmisbaar is, dat is de H. Geest, door Wien

alles gedijen moet."

Evenwel, er moet leiding zijn, en de vraag is, van wien zal deze uitgaan? Bart is te oud, Leenstra te staf, ') baas Prik weet eigenlijk niet waar het om gaat, Wiersma is heesch, ook al tengevolge van gevatte kou. Zoo richt zich aller oog op boer Dekema, die ook van wege zijn positie de meerdere is.

En toen gebeurde weer iets, wat men nooit had kunnen verwachten dat ooit gebeuren zou. Toen heeft Bart met zijn vriendelijk gelaat Dekema aangekeken en hem een beteekenenden wenk gegeven.

Een oogenblik is het stil geweest in den vriendenkring, terwijl in

') Hardhoorig.

Sluiten