Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. De vergaderingen zijn anders tegen een uur of tien afgeloopen. Nu is het bij twaalf. Eindelijk hoort zij voetstappen. Gelukkig! In elk geval van avond weer zonder ongelukken thuis. Met een nachtlampje gaat zij naar de deur, om de ketting af te doen.

O, wat ziet hij er uit! Eén bloed, al bloed! Zij wordt bleek als een lijk. Bij het schijnsel van het spookachtig licht, valt het hem te meer op, wat hem straks gezegd is, dat zij zoo lijdt.

„'n Avond vrouw!" zegt hij.

„'n Avond" is het antwoord, maar gesproken op een toon, waarin schrik en vrees en verwondering en van alles ligt. Zij begrijpt er niets van. Ook niet van dezen groet, want zij is niet gewoon zoo iets te hooren, wanneer hij dronken thuis komt.

„Schrik maar niet, gaat hij voort, het is niet erg. Alleen maar een paar schrammen en builen".

Doch hiermede is voor haar het geheim niet opgelost. Dat heeft haar man toch niet in de vergadering kunnen krijgen? Bovendien merkt zij wel, dat de wonden veel erger zijn dan hij wil doen voorkomen, terwijl de dranklucht verraadt, waar hij geweest is. Als zij een schotel met water en een handdoek gehaald heeft, om daarmede zijn gelaat en handen te reinigen, een arbeid, waaronder het hem is, alsof hij de smart van haar leven voelt, zegt hij : „vraag maar nergens meer naar; alleen wil ik je zeggen, dat ik bedankt heb als Kerkvoogd, en dat je voortaan geen last meer van mij hebben zult!"

Van slapen kwam dien nacht op „Grolde-State" niet veel. Reeds vroeg is Smynia den volgenden morgen weer opgestaan, om vóór de andere huisgenooten nog op waren aan Jongema en Dekema te berichten, dat hij, wegens verschil van inzicht met de andere Kerkvoogden, van af heden zijne betrekking als zoodanig neerlegde. Wel begreep hij dat dit besluit in de gemeente opzien zou verwekken. Ook werd zijn trots niet weinig gekrenkt, op deze wijze een eervolle betrekking op te geven, die van vader op zoon was overgegaan, doch de gebeurtenissen van den laatsten tijd, niet het minst hetgeen den vorigen avond is voorgevallen, noodzaakten hem tot dezen stap. Zoowel bij partijgenoot als tegenstander is zijn crediet weg, en het zal heel wat inhouden dit terug te krijgen, 't Viel vrouw Smynia op, dat hij aan de theetafel geheel anders was dan gewoonlijk. Wel stil, maar meer

Sluiten