Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN EEïï LID DER KOJDIISSIE

TOT AFNEMING VAN HET

WELEER BERUCHTE STAATS-EXAMEN.

Deed weiter aan Kreta's stranden Hellas' kroost u watertanden,

Bastaard van Pasiphaë':

Wreeder monster spert zijn kaken Om een dichter klein te maken Aan de knst der Zuiderzeel

Deed Peloponnesisch woeden Hellas' ingewanden bloeden,

Van haar roem en rang ontzet: Wat zijn driemaal tien tirannen,

Bij de Zwolsche Zevenmannen, Wat Lysander btf Cobefc?

Dacht weleer in Spaanschi* dagen De Inquisitie duizend plagen

Voor den armen zondaar uit... Helscher foltring, wreeder schroeven Gaan die Heeren straks beproeven Op myn sidderende huid!

voor mijn bcaats-examen..

Een zangrig knaapje, thans verlost

'au ai ZIJ71 zorg en pijn. Al heeft het zeeën zweets gekost

En ankers eendenwijn; Ken vroolijk kind van zestien jaar,

Vol liefde en levensgloed, Ontworsteld aan zijn doodsgevaar, Zendt u zijn jubelgroet.

Lang zweeg mijn lier in 't vunze stof,

In zak en asch en rouw,

Maar nu ontwaakt zij tot uw lof, Gegeven woord getrouw I . Maar nu ontwaakt ze wel te moe,

Mijn jonge, versohe luit, I wi brengt u fluks haar feestgalm toe, Xn stort haar danklied uit I

kloppend hartjen in de knel, «... M.ön boezem gansch vervaard, :uijc lichaamslijtend zenuwstel, t Is alles nu bedaard.

Maar onbedaarlijk bleef mijn drift,

Mijn opgewonden gloed. Eén zenuw is mijn citerstift,

Eén bruisend lied mijn bloed 1

Hoe weeldrig ruischt nu Flaccus' luit

Mijn stille wanden door, En kweelt van Lydia, de bruid,

Mij zoete liedjes voor.

Ik voel mij dichter, vrij en blij, Bij 't klinken van dien toon En ding, verliefd van poëzij,

Naar 's dichters lauwerkrooni

Neen 1 neen! uw vriendschap is mijn En andro verg ik niet; (kroon ... Geen frissche lauwer bloeit zoo schoon;

Uw naam vervul mijn lied! 'k Heb, u ter eer, meer kelken wijn

Dan 'k bekers water dronk, Gevuld — geleegd, op 't blij festijn, Waar luid uw naam weerklonk!

Sluiten