Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar met een mom voor 't aangezicht, En huichelaarster 1 als gij laster spuwt en logen,

Zweert dat ge in naam der waarheid richt: O strenge Muze, weo, waar ge als een halfontzinde,

Een heks, in wie geen kind gelooft,

Met sc'nele blikken loert en rondtast in den blinde

En schaamteloos naam en eere rooft!

Of vaar gij, kind der eeuw, die 't al tot handelswaren

Verneêrt, en 't goud als Koning groet.

Partij trekt van 't geloof der lichtverleidbre scharen

En de eerzucht van het laag gemoed —

Waar, geen maitresse zelfs van weinige uitverkoomen

En lievelingen der Fortuin,

Gij hun uw rozen schenkt, en schimpend al uw doornen

Stort op eens armen minnaars kruin . . .

Neen, waar ge uw lof, uw gunst aan ieder gaat verkoopen,

En 't beeld draagt van een slechte vrouw,

Wier ademtocht de ziel des jongen kunstnaars sloopen

En 't rijk der kunst verpesten zou . . .

Had niet een kunstnaar nog wel zooveel bloed in de aêren

En zooveel eerbied voor zich-zelf,

Dat hij (en zonder drift!) u sleurde bij de har«n Van uit uw donJcer spookgewelf!

1846.

LE VENSFI Bij het ruischen van uw boomen Leeft gij matig en tevreên;

Boept geen menschen om u heen, Ziet uw gasten gaan of komen Zonder leed en zonder lust — Snoevende op uw wijze rust.

Gij beschimpt die kalverzeden.... „Eenzaamheid is 't bangst verdriet: Boomen — zegt gij — spreken niet. Smaak uw groene eentonigheden! Onder menschen in de stad,

Is het leven, is mijn schat."

w't Buitenleven — lanterfanten 1 fifdelheid — uw stadsgerucht! "k Gaef om mensch, noch boom, noch lucht:

L 0 Z 0 FIE.

Ik leef bij mijn folianten:

Dat zijn vrienden waar en wijs; In mijn cel is 't Paradijs!"

„„Paai! die Madchen! boomen, menschen,

Boeken? — och, een aardig kind Is mij bock en bloem en vrind, Summum mijner aardsche wenschenl Waar het oog der liefde straalt Is mijn hemel neergedaald 1""

Boomenkweekers, wei eldlingen, Celbewoners, jongeliên,

In uw plaats, zou mij het spleen, Uit mijn jeugdig vel doen springen •' Toch roem elk zijn keuze vrij Als de slirqste; maar voor nvj,

Sluiten