Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O buiten ken ik Tan die dagen, die zoo zacht Voorbij mijn dankend oog en koeler voorhoofd zweven, Als stemmen uit dien oord, -waar onze dooden leren,

Die om ons fluisteren in het heilig uur der nacht,

Dat ik geen "wrevel in mijn hart meer kan bewaren,

Dat ik mijn vijand — vriend en broeder noemen zou; Dat ieder blaadjo ruiacht, als de Evangelieblaêren Va» Gods belofte en liefde-trouw I

Daar gaat mijn eenzaam pad langs zegenruischend koren, Muziek stijgt uit bet dal, muziek van golvend graan : De koeltjes keavlen en de vogelkoren slaan....

't Gegons der wereld i* v#rbannen uit mijn ooren.

Daar rust ik op het mos, het bruidsbed der natuur, Aan mijner heuvlen voti zee zalig en tevreden.

Als in het vleiend avonduur Een jonge bruigom aan den voet der aangebeden' I

Ik zwerf door 't woud, gelijk een sombre kluizenaar. En — als 't mij soms verveelt al zwijgend rond te dwalen — Dan, of een zoete hoop mijn klanken mocht herhalen,

Noem ik een dierbren naam, op mijn verliefde snaar;

Of wel, ik troost mg met mijn liefelijk verleden,

Dio bleeke schoone, die ons altijd volgt en mint,

Die mij herinnert al mijn moeders teederheden,

En menig dierbre smart en jonggestorven kind 1

De voel mij veilig in den lemmer mijner linden,

Als in een tempel Gods; 't is of mijn rustloos hoofd Eerbiediger zich buigt, mijn ziele meer gelooft...

*k Zou graag op eenzaam mos een ruftig sterfbed vinden I

Ik schep daar levenslust, en kalme stervensmoed Daalt neder in mijn borst; met zonde en smart beladen,

Vlucht ik naar buiten en — voor mjjn verdoolden voet Strooit God zijn woord, zijn troost, in bloemen op mijn paden t

Dan rust mijn blik zoo kalm op 't leven, dat ik min,

Als op de kleuren, op het landschap voor mijn oogen, En — moedig, als 't geloof staart in de hemelbogen,

Staar ik de toekomst van mijn jeugdig leven in.

En aan den avond van die dagen rijst mijn bede

Tot Hem, die iets van 't zoet der heem'len mij vertrouwt! «Hetzij ik leef, hetzij ik sterf, — ik ga in vrede,

Ik heb Uw Zaligheid aanschouwd 1"

Juli 1S49.

Sluiten