Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En t opene hart hield geen smartje verborgen : Ken jonkheid Tan weelde, van liefde, van licht, Stroomde allen van 't prettig en vroolijk gezicht. De sierlijke paarden, gelukkige slaven,

Zij schenen alleen voor genoegen te draven;

Do weg was zoo schoon of de milde natuur Een bruidje verwachtte in dit feestelijk uur; De kindren, met gretige, gulzige blikken,

Vertelden elkaêr van den heerlijken room — Luilekkerlands geurigen, zuiveren stroom —

Die straks op de hoeve hun hart zou verkwikken;

Van 't lekkere hooiland, dat noodde tot rust Na spelen en stoeien en dertelen lust;

De meisjes — zij kleurden; de knapen — zij lachten Kn kweekten verwonderlijk zoete gedachten ....

Daar hief, na een poos, voor het vonkelend oog, De toren van 't dorp uit het groen zich omhoog,

Daar lachte de hoeve den juichenden tegen,

Daar stroomde het welkom, de room en de zegen,

Daar geurde de feestdisch — een gaard in den gaard I Daar namen en harten en magen hun vaart! \\ij vierden den zomer — wij stoeiden en gloeiden, lot we eindelijk, vermoeiden, als beekjes vervloeiden. — Maar één had geen lust en geen rust en geen duur, Geen smaak in den room en geen oog voor natuur, Geen lach voor den lach van het glunder boerinnetje, Geen arm voor den arm van een geestig vriendinnetje Och help, hij was dwars door zijn hartje gegriefd, Betooverd, besluitloos, jaloersch en verliefd;

De guit dacht zich gek op een liefdesverklaring....

Zijn liefje intusschen ... had ik in bewaring.

1849.

VLIEGENVREUGD EN DICHTERSMART.

Och, mijn plannon, och,mijndroomen! 't Rijk der muggen is gekomen.

En de vliegen, zonder tal,

Geven in mijn zonnig huisje, In mijn warm en stoffig kluisje, Wesp en bij haar zomerbal.

'k Ben van nacht schier opgevreten, Uitgezogen, stukgebeten,

Door een kannibaalsche mug;

En, sinds de eerste morgenglansen Hoorde ik niets dan vliegen dansen Die ontwaakten versch en vlug!

Voor dat razen en dat snorren. Voor dat blazen en dat knorren

Is mijn meisjon al gevlucht: Voor haar steken half bezweken Zijn de zangstertjes geweken En verdwenen in de lucht'

3

Sluiten