Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Monstervliegen, helsche koren Springen om en in mijn ooren; —

In mijn haren, ki mijn hals Danst een hommel, woest van minne, Met de vliegenkoninginne, Een afgrijselijke wals.

Hoor ze tieren .... kijk ze zwieren In mijn boeken en papieren,

In mijn melk en op mijn brood, In mijn inkt en in mijn suiker, In mijn vruchten... op den ruiker, Dien een trouwe hand mij bood....

'k Ben de monsters nagevlogen, Dorst naar 't witte bloed in de oogen, 'k Heb ze op stoelen nagewipt; 1850.

Eén doorboorde ik, twee versloeg ik, Drie vermoordde ik, vijf verjoeg ik, Een zelfs heb ik.... doorgeknipt]

Ondertusschen nieuwe drommen Rukten aan met turksche trommen,

En een Simson ben ik niet: — Op het werken ia geen kijk meer; 'k Ben geen kwart ideetje rijk meet En prozaïsch van verdriet.

O, genade voor den zanger!

'k Zing en zie en denk niet langer,

Afgemarteld, afgesloofd.... Legioenen vliegen gonzen,

Item Almanakken bonzen

Op mijn leeg en brekend hoofd 1

REIZEN.

O droomen van mijn jeugd en van mijn lange nacht I O zielsverlangen, dat mij löögzaam doet verteren!

Ik reikhals naar den top der bergen, en ik smacht,

Ik hunker naar de blauwe meren !

Ik heb al lang genoeg mijn effen pad betreên,

'k Wil rijzen, dalen, 'k wil genieten, leeren, zwerven;

Ik wil voor lange jaren heen:

Voor ik Gods wondren heb gezien, kan ik niet sterven 1

Ben ik niet moe en krank en leeg ? — o laat mij gaan I Alleen vermoeinis en genot doet mij herleven.

Ik ben gevangen: ik smacht mijn vleuglen uit te slaan In wolken en oranjedreven.

Ach laat mij gaan! 'k Heb uit een ar.der Paradijs De vleistem van een geest — mijn goeden geest — vernomen...

Voel hoe mjjn voorhoofd gloeit, laat bij der bergen ijs Mijn dorstig, brandend hart bekomen!

"k Wil leven scheppen uit uw dichterlijken schoot,

Beroemde meren, langs wier oever schimmen waren

Van Vrijheid, Schoonheid, en Genie, als 't avondrood Der zon van Zwitserland vast wegkwijnt in uw baren. ...

O God! een vloed van poëzie zal in mijn hart,

Mjjn jong, mijn open hart, als balsem nederstroomen Van groote liefde en groote smart En goddelijke dichterdroomen I

Sluiten