Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOLKSDICHTER.

Wie is de wakkre held, dien 't luistrend volk zal eeren,

Wie heeft de gaaf, den geest, den moed ?

Wie zal hun Hollands taal, hun recht, hun roeping leeren,

Wien klopt do vrije borst van 't edel dielitrenbloed,

Wie zal hun leven, hun Historie, hun verleden,

Wie zal hun lief en leed, in de echte vormen kleeden,

Hen kluistren aan zijn dichtertoon ?

Wie zal het volk, in ernst, zijn groote liefde schenken, En met hen lijden, met hen voelen, met hen denken, Hun vriend en broedor zijn en zoon?

Dat is een leven waard van studio, strijd en smarte,

Van zelfvorloochning en geduld: Een menschenleven waard ! en 't edelst menschenharte

Ooit van een heilig doel vervuld I....

Dat is een jonkheid waard in mijmering gesleten,

Die 't brood der tranen met Gods armen heeft gegeten,

Die 't donker leven kent, waar straks haar licht op straal E Die troosten kan — omdat ze als de armste heeft geleden, Die zeegnen kan — daar zij gewerkt heeft en gebeden, Die spreekt en lacht in zieletaal I

Gezegend, als gij komt, gij lang verbeide Dichter,

Uw woord zij 'tvolk een troost, een staf, een lust, een wet Uw vrjie zang maak hun den zwaron arbeid lichter,

Uw blijde toon verheug, versterk als 't vroom gebed!

Geef hun een lied, als brood, verkwikkend voor hun harten, Een teuge frisschen wijns, een heulsap voor hun smarten, Een lied, hun afkomst waard, dat op do toekomst wijst! En laat het maatgekweel van vaderlandsche zangen Voor vrijheid, liefde en vreugd, den schorren toon vervangen, Die langs de straten krast en krijscht.

o Jongling, wien de God der vaadren heeft verkoren,

Die 't onbekende lied voelt worden in uw borst.

Rijs op, en laat mijn volk uw blijde boodschap hooren,

En wees hun Man, hun Held, hun Vorst I Reeds is de melodie de zielen ingevloten. ...

Geef stemmen aan do stof, en woorden aan de noten,

Wees de echo van 't weleor en aller deugden tolk!

Geel — wat geen brood alleen, geen goud vermag te geven, Geef krachten aan de hand, en kracht aan 't zieleleven; Een schoone toekomst aan uw volk ! 0.

Sluiten