Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zal tasten, mot beleid, heel netjes en.... heel vrij I lAe... maar wat druk gejoel en opgewonden zangen lAe daar op eens t verhoor der lieve jeugd vervangen?

LXX.

De Kisschop strooit in 't rond, en 't jonge volk vergeet £jn laatsten schroom, en schreeuwt en grabbelt zich in't zweet. Mk, hoe ze rollen, hoe ze gnjpen, gluipen, sluipen

Mi 5? gelök naar '* beste hoekje kruipen,

Met welk een woede, welk een ijver, welk oen vuur... /jeaaar de maatschappij in mooi miniatuur,

VV aar ze ook - gij weet het wel - niet minder grabbelen kunnen, ün, juist als hier, elkaer geen mop, geen kriek soms gunnen.

TV . LIXI-

JJie ziet een ulivel - een ander eet 'em op,

Lhe gooit zijn broertje met een half vertrapten mop £11 grist wat beters voor zijn neus weg, daar weer tuimelen Lg allen over éen, éen kraakling I. .. en verkruimelen

t Begeerde stuk tot mets! Daar houdt er waarlijk een ,, Jn Jonger zusje vast bij 't vruchtloos worstlend been: Al verder ziet ge een heer, die op een vruchtbaar plekje Onopgemerkt en stil geniet met hand en bekje, n j. -i. lxxii.

JJat zit elkander in den weg en in het haar,

Dat kribt, dat joelt en woelt, dat kwanselt met elkaêr, Als menschen van het vak ! 't Is hebzucht, woeker, handel, a i ?TeJ' Ja ez!e 0m kraakling en amandel, n m(tótschappij om aanzien, geld of eer ...

jv. ..kleintjes Rijgen iets — de sterken halen meer,

n?B8lr!ï?--£ Pakke" I"1-. en - 't gaat hier zoo beneden I — Uie eind lijk t meest bezit, is nog het minst tevreden.

•7 1* J LXXIII.

7~f8fld? oude heer heeft pret. » Wie speelt er dan toch toot T' —

u "f. m?' ' zön wederhelft in 't oor

BsjVl ? ' lk heb P'eizier, zoo is 'tde moeite waardig, Hg doet het naar mijn zin, 't is waarlijk zóó heel aardig.* Glimlachend zegt Mevrouw: »Ik weet het zelf niet, maar 7« ».!" wel juist, zooals, ge weet, verleden jaar...."

bleven verder nog een oogenblikje fluisteren,

«aar k zal er enkel uit diskretie niet naar luisteren, n j lxxiv.

, 0 reden, waarom onze ridder Sint-Niklaas Zoo vreeslijk aardig vond, is ook al vreeslijk dwaaa: V^r)™' PpmOjWjjl de man, zijn gansche rol door, gromde,

oorts, jy veel hevigheên, voel zedelessen bromde Jn dezen trant: Zorg dat je groot wordt, kleine vrind!

6

Sluiten